Predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2024 - 2030