Predlog Zakona o gostinstvu

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravilo predlog Zakona o gostinstvu, ki ga daje v javno obravnavo.

Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994, nazadnje je bil noveliran leta 2016. Na temelju dialoga s ključnimi deležniki slovenskega gostinstva in turizma, trendov razvoja gostinstva in turizma ter njihovih učinkov na dolgoročni razvoj turizma in druge aspekte družbe in okolja, ocenjujejo, da je normativno ureditev gostinske dejavnosti potrebno posodobiti, odpraviti nepotrebne administrativne zahteve, določena področja pa urediti drugače. Zato so pripravili predlog, ki na novo ureja oziroma posodablja spodaj navedena področja:

– posodabljajo ureditev oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem,

– odpravljajo administrativne ovire pri določanju obratovalnega časa,

– ustvarjajo pogoje za doseganje višje kakovosti nastanitev,

– uvajajo nove samostojne nastanitvene obrate,

– urejajo gostinstvo v premičnih objektih,

– uvajajo ukrepe trajnostnega turizma.

Vabimo vas, da predloge in pripombe do vključno 5. junija 2024 posredujete na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si na obrazcu.

Dopis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport se nahaja na tej povezavi.

Obrazložitev razlogov za sprejem predloga zakona, poglavitne rešitve, prikaz ureditve drugod, ocena finančnih in drugih posledic se nahaja na tej povezavi.

Besedilo predloga Zakona o gostinstvu se nahaja na tej povezavi.