Poziv MZI k posredovanju podatkov občin, vezanih na pravno ureditev neplačevanja parkirnine oziroma dnevne parkirnine v samoupravni lokalni skupnosti

Ministrstvo za Infrastrukturo poziva vse občine, da jim skladno s prvim
odstavkom 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), najpozneje do 15. junija 2024,
na elektronski naslov gp.mzi@gov.si, posredujete:

 1. Informacijo o tem ali imate v svojih odlokih določene prekrške v zvezi s
  parkiranjem oziroma neplačilom parkirnine ali dnevne parkirnine. Če je odgovor
  pritrdilen, nam posredujte naslov veljavnega odloka, ki to ureja, z navedbo objave
  uradnega glasila;
 2. Informacijo o tem ali imate v svojih odlokih določeno dnevno parkirnino, Če je
  odgovor pritrdilen, nam posredujte naslov veljavnega odloka, ki to ureja, z
  navedbo objave uradnega glasila;
 3. Kopijo veljavnih prekrškovnih določb (neplačilo parkirnine ali dnevne parkirnine)
  in kopijo veljavnih določb v zvezi z urejanjem dnevne parkirnine

Po mnenju Varuha človekovih pravic ureditev instituta »dnevne parkirnine« ni ustrezna (ne
zagotavlja enake obravnave kršiteljev sicer istovrstnih kršitev predpisov o ustavljanju in
parkiranju), je v lanskem letu zopet obravnaval problematiko, ter zaprosil Ministrstvo za
infrastrukturo in Ministrstvo za pravosodje za informacijo, ali bi bile – za enako obravnavo kršitev
pravil o ustavljanju in parkiranju oziroma izterjavo neplačanih parkirnin – potrebne normativne
spremembe zakonodaje.

V zvezi z institutom dnevne parkirnine oziroma s tem povezanim prekrškom neplačila (dnevne)
parkirnine je povezan četrti odstavek 3. člena ZP-1, ki določa obseg normiranja prekrškov v
odlokih samoupravnih lokalnih skupnosti. Občine smejo z odlokom določiti prekrške in predpisati zanje
globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih
pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira.

V zvezi z institutom »dnevne parkirnine«, z ustreznostjo katerega se z vidika načela enakosti pred
zakonom, urejenem v 14. členu Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97,
66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), ukvarja tudi Varuh človekovih pravic, je bilo
ugotovljeno, da nekatere samoupravne lokalne skupnosti v svojih odlokih kot prekršek določajo
neplačilo (dnevne) parkirnine, kar pa pomeni, da so odloki v tem delu nezakoniti. Prekršek
neplačila (dnevne) parkirnine namreč na zakonski ravni določa peti odstavek 65. člena v zvezi z 22. točko četrtega odstavka 65. člena ZPrCP.