Skupnost občin Slovenije prejela priznanje Maks Fabiani

Podelitev 9. nagrade Maks Fabiani je potekala 2. junija 2024 na Gradu Štanjel v Komnu. Med nagrajenci s priznanjem Maks Fabiani 2023 je tudi Skupnost občin Slovenije za delo z naslovom “Odlok o urejenosti naselij in krajine: prostorske strokovne podlage in participativen proces v prostorskem načrtovanju ” avtorske skupine doc. dr. Matej Nikšič, dr. Damjana Gantar, Nina Goršič, Luka Ivanič, dr. Sabina Mujkić, Sergeja Praper Gulič, Viljem Fabčič, dr. Jernej Červek, Simona Peršak Cvar, prof. Janez Koželj, Jasmina Vidmar, Ana Plavčak, Tanja Repar in Nastja Utroša.

Žirijo v sestavi Danilo Antoni, Ustanova Maks Fabiani, predsednik, dr. Liljana Jankovič Grobelšek, DUPPS, članica, izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, članica, mag. Barbara Žižič Baumgartner, Ministrstvo za kulturo RS, članica, Izidor Jerala, Mestna občina Novo mesto, član, Rajko Pertot, Ustanova Maks Fabiani, nadomestni član in Petra Orozel, DUPPS, nadomestna članica, je pri ocenjevanju del upoštevana merila iz razpisa nagrade, vodila pa jih je misel da morajo biti nagrajena dela primeri izjemno kakovostne planerske in urbanistične prakse, ki so zgled za izdelovalce, pripravljavce in naročnike, in to na področjih najpomembnejših planerskih in urbanističnih izzivov časa. V svoji utemeljitvi je žirija zapisala, da: »snovanje in udejanjanje prostorskih vizij brez participativnega vključevanja deležnikov ni več mogoče, izkazuje se, da je na takšen način mogoče oblikovati tudi strokovna priporočila in podlage za normativno urejanje prostora.«

Kot izhaja iz utemeljitve ocene žirije dajejo pripravljena priporočila jasna navodila občinskim službam, investitorjem, projektantom in drugim deležnikom, kako pripraviti strokovno utemeljene in učinkovite odloke za zagotavljanje urejene podobe naselij in krajine. Priporočila poudarjajo povezovanje aktivnosti različnih deležnikov v procesu priprave v participativnem procesu, ki omogoča vključevanje strokovne in laične javnosti ter zagotavlja demokratičnost procesa priprave in sprejetja odloka, s tem pa tudi širšo sprejemljivost predlaganih ukrepov. V priporočila vključene vsebine neposredno odražajo dognanja iz analitične faze oz. analize stanja, primerjave z mednarodno prakso ter upoštevanja specifičnih značilnosti slovenskega prostora. Namen je zagotoviti smernice za pripravo učinkovitih in celovitih OUNK, ki bodo spodbujali estetsko in funkcionalno kakovostno bivanjsko in delovno okolje za vse uporabnike. Poleg tega priporočila obravnavajo tudi pravne vidike priprave odloka, upoštevajoč pomembne spremembe v zakonodaji in poudarjajo pomen usklajenosti z drugimi prostorskimi strategijami. Priporočila so nazorno ilustrirana s testnimi primeri, kjer so izbrane vsebine primeroma obravnavane v besedilni in grafični obliki.
Žirija ocenjuje, da tema kandidature naslavlja perečo prostorsko problematiko ravnanja s prostorom, ki je pogosto spregledana, a hkrati ves čas zaznavna. Še pomembnejši pa je participativni pristop k oblikovanju priporočil, ki je z vidika sodelujočih institucij in deležnikov povsem nova praksa.

Nagrado Maks Fabiani podeljujejo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ustanova Maks Fabiani in Občina Komen, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za naravne vire in prostor že od l. 2005. Nagrado Maks Fabiani podeljujejo za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja.