Javna obravnava dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN

V osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) so opredeljeni ambicioznejši cilji, politike in ukrepi do 2030 in sicer glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja rabe energije. Zadnji (dopolnjeni) osnutek NEPN tako temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah, priporočilih Evropske komisije in tudi številnih drugih aktivnostih, ki so bile izvedene v zadnjih dveh letih.

Pomembnejši koraki v procesu posodobitev so kot navajajo na MOPE naslednji:

– skupno znižanje emisij TGP zaradi izstopa iz premoga (predvideno je skupno zmanjšanje skupnih emisij TGP za vsaj 55 odstotkov najkasneje do leta 2033 glede na leto 2005);

– razogljičenje proizvodnje električne energije (do leta 2030 naj bi dosegli vsaj 33-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije ter pospešili umeščanje OVE v prostor);

– učinkovitejša raba energije in njeno načrtovanje (raba končne energije do leta 2030 naj ne bi presegla 50,2 TWh kar je več kot 11-odstotno povečanje ambicioznosti glede na 2020) pri čemur se upošteva problem energetske revščine, ki predvideva, da se bo z ukrepi zagotovila dostopnost do energetske učinkovitosti tudi finančno šibkejšim gospodinjstvom.

Občine vabimo vas, da pripombe v obliki predlogov posredujete do vključno petka 21. junija 2024 v tej preglednici na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Več informacij in vsa gradiva so na voljo na spletni strani NEPN in na Portalu Energetika.