9. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

Uvodoma je prisotne pozdravil minister Aleksander Jevšek, na sestanku je bil prisoten še minister za javno upravo, Franc Props ter državna sekretarja Srečko Djurov (MKRR) in  Saša Jazbec (MF).

Državni sekretar, Boštjan Šefic (Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih) je predstavil dosedanje delo pri sanaciji in obnovi prizadetih občin po lanskih avgustovskih poplavah. Prisotni predstavniki občin so opozorili na nekaj problemskih zadev. Od problema prostorskega umeščanja protipoplavne zaščite ki bi morala predstavljati nacionalni interes, do nujnosti jasnih navodil, kako in kdaj lahko občine kaj pričakujejo. So pa prisotni pohvalili opravljeno delo, saj je bilo v kratkem času narejeno izjemno veliko.

Skupnost in združenji so enotno nastopili z zahtevo, da se o rešitvah iz Predloga sprememb in dopolnitev zakona o financiranju občin pogovori nadaljujejo, navkljub stališču MJU, da so razlike med državo in občinami »nepremostljive«. Podpredsednik SOS, Gregor Macedoni je ponovno opozoril, da smo na prejšnjem sestanku delovne skupine sprejeli sklep, po katerem se bodo skupnost in združenji s pristojnim ministrstvo ponovno sestali in iskali približevalne rešitve, še pred sestankom DS. Občine še naprej nasprotujejo nekaterim rešitvam iz predloga sprememb. Gre za enega najpomembnejših zakonov področja lokalne samouprave, zato ni mogoče pristati na tako oblastno pozicijo, da pogovori niso več mogoči.  Navkljub zaostreni razpravi so se dogovorili, da se pripravi nov sestanek, z namenom iskanja novih rešitev.

Državni sekretar na MKRR Srečko Đurov je glede povabila za dogovor o razvoju regij povedal, da bo ministrstvo do septembra povabilo dopolnilo s pripombami, ki so jih prejeli s strani lokalnih skupnosti.

V nadaljevanju so predstavniki SOS izpostavili perečo problematiko urejanja lastništva cest. Občine se soočajo z zahtevami za ureditev lastništva s strani odvetniških pisarn,  ki obveščajo ljudi, da po njihovi parceli poteka javna cesta in jih vzpodbujajo, da jih pooblastijo, da v njihovem imenu sprožijo postopek razlastitve in od občin zahtevajo odškodnino za prenos lastništva na parcelah, po kateri poteka javna cesta. Občine se tako srečujejo s porastom pozivov za ureditev lastništva z odkupom parcel, kar občine spravlja v neizhoden položaj, saj proračuni občin ne zadoščajo za izplačilo odškodnin. Dogovorjeno je bilo, da bo na to temo sklican ločen sestanek.