Sestanek na temo predloga Zakona o financiranju občin

Na današnjem sestanku na temo Zakona o financiranju občin ZFO-1 so predstavniki občin in združenj ministru za Javno upravo mag. Franciju Propsu ter ministru za finance Klemnu Boštjančiču predstavili pripombe ter nasprotovanje nekaterim spremembam Zakona o financiranju občin. Poudarili so potrebo po razpravi o izpostavljenih členih, zlasti 12. členu (povprečnina), 20.a členu (financiranje občin z romskimi naselji) ter 24. členu (razvojna ogroženost).

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je izpostavilo potrebo po odprtju formule za financiranje občin, pri čemer podpirajo predloge SOS. Predlagajo iskanje rešitev za različnost občin, saj je trenutni sistem problematičen zaradi enotne formule za vse občine. Izpostavljajo nujnost naslavljanja podfinanciranja ter financiranja mestnih občin, je poudaril Peter Dermolj predsednik ZMOS.

Predstavnik Združenja občin Slovenije (ZOS) je poudaril, da razumejo argumente ZMOS a je poudaril pomembnost stabilnosti financiranja občin v kontekstu 12. člena.

Minister Boštjančič je poudaril, da Vlada ne bo vedno znova odpirala zakona in da morajo mestne občine pripraviti rešitve glede svoje podfinanciranosti v okviru teh sprememb. Izrazil je prepričanje da dodatna formula naslavljala te izzive. Minister je poudaril, da je bil lanski napor dober, zato ga čudi, da mestne občine niso naredile koraka naprej. Ocenjuje, da je 54% delež dohodnine previsok a si hkrati želi zmanjšati prostor za t.i. pogajanja.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se pripravijo predlogi rešitev 12. člena (Povprečnina) na način, da predlagana rešitev vključuje vsa sredstva, ki jih prejmejo občine v 54% dohodnine (razvojna ogroženost, skupne občinske uprave, sredstva za občine z romskimi naselji…).

Gregor Macedoni podpredsednik SOS je pojasnil predlog spremembe 12. člena, ki so:

o Financiranje občin naj predstavlja stabilen davčni vir vezan na prihodke in ne realizirane stroške.
o Izogne se vsakoletnim pogajanjem, ki so naporna za vse vpletene strani, izpleni pa so vprašljivi.
o V primeru, ko ni/ne bo dovolj sredstev za financiranje 54% dohodnine, ima država preprost vzvod, ki ga je že večkrat uporabila (ko ni bilo sklenjenega dogovora z skupnostjo in združenji), višino določi z ZIPR-jem.

V nadaljevanju je tekla razprava o korektivih za razvojno ogroženost in financiranje občin z romskimi naselji, kjer je bilo izpostavljeno vprašanje namenskih sredstev in avtonomije občin pri porabi teh sredstev.

Podpredsednik SOS je predstavil pripombe na predlog nove formule o sredstvih občin u evidentiranimi romskimi naselji. Izpostavil je, da bi se v formulo morali vključiti samo ključni parametri (število romskih naselij, število romov, koeficient razvitosti občin) medtem ko parameter kot je površina občine ni smiselna. Predstavniki SOS so izpostavili, da si ne želimo sistema, v katerem bo uradnik pregledoval poročila občin in preverjal račune. Izpostavili smo, da so nameni navedeni v Zakonu o romski skupnosti, medtem ko naj občine avtonomno poročajo občinskemu svetu o porabi sredstev za Rome, medtem ko se to poročilo posreduje v vednost državi.

Roman Lavtar iz MJU izpostavil problematiko namenskih dotacij, kjer ne more biti avtonomije občin, saj so trenutni rezultati glede porabe sredstev pogosto porazni. Prav tako je pripomnil, da so nameni širši od tistih v Zakonu o romskih skupnosti.

Na koncU je bilo sklenjeno, da se do konca naslednjega tedna pripravijo predlogi, ki jih bodo na MJU preučili.