60 vprašanj in odgovorov s področja javnih naročil

Izvajalci javnih naročil se vsakodnevno soočajo z izzivi, kako posamezne institute javnega naročanja uporabiti v praksi, oziroma kako jih udejanjiti glede na dejanske potrebe in stanje. Vprašanj s področja javnega naročanja tako nikoli ne zmanjka.

Na seminarju bodo podani odgovori na 60 vprašanj, med drugim:

 • Kaj je lobiranje in ali je lobiranje dopustno v postopku javnega naročanja?
 • Kaj so opcije in zakaj je treba o njih razmišljati v fazi priprave na javno naročilo?
 • Po katerem zakonu se podeljuje koncesija za vzdrževanje občinskih cest?
 • Kako načrtovati skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju nakup vozil?
 • Kaj pomeni delitev na sklope?
 • Ali so ponudniki lahko seznanjeni z izločenimi sklopi?
 • Ali se izločeni sklopi lahko oddajo neposredno in netransparentno?
 • Ali se lahko uveljavlja popravni mehanizempri davčnem razlogu za izključitev?
 • Ali je ustrezno, da naročnik zahteva, da je vsak gospodarski subjekt registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila?
 • Ali lahko naročnik izključi iz postopka javnega naročila gospodarskega subjekta, s katerim je v preteklosti sodeloval, a neuspešno?
 • Ali so lahko tehnične specifikacijeoblikovane na način, da jih izpolnjuje le en gospodarski subjekt na trgu?
 • Kako kakovost/tehnično prednost vključiti med meriloza izbor?
 • Kaj je nebistvena napaka, ki se v ponudbi lahko spregleda?
 • Ali se lahko v fazi dopolnitve ponudbe zamenja podizvajalca, ali se mora dopustiti zamenjava?
 • Kdaj mora ponudniknominirati podizvajalca? Kako ga nominira?
 • Ali se lahko delež podizvajanja v dopolnitvi ponudbe spreminja?
 • Ali je fizična oseba(npr. serviser), ki ni zaposlen pri ponudniku in izvaja storitev partner/podizvajalec?
 • Kaj v praksi predstavljasklicevanje na kapacitete drugih subjektov?
 • Ali se lahko poda ceno 0 EUR za določen delpredmeta naročila?
 • Ali mora naročnik pregledati vse ponudbe?
 • Kaj je odprava računske napake?
 • Ali mora naročnik preverjatineobičajno nizko ponudbo?
 • Kako mora izgledati opis postavke predračuna?
 • Ali lahko ponudnik odstopi od sklenitve pogodbe?
 • Kakšna dokazila mora predložiti izvajalec, ko zahteva spremembo cene?
 • Ali lahko naročnik med izvajanjem pogodbe prvotno ponujeno blago zamenja z drugim blagom, saj prvotno ponujeno blago ni več dobavljivo?
 • Kdaj se štejezahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo pravočasen?
 • Kaj pomeni pojasnilo, sprememba razpisne dokumentacije z vidika pravočasnosti zahtevka za revizijo?
 • Ali je prekršek naročnika, če z aneksom podaljša veljavnost pogodbe?

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

 Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Je soavtorica ZJN-3 s komentarjem, urednica in avtorica ZNKP s komentarjem, avtorica številnih člankov ter izkušena predavateljica. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

VABILO ZA TISKANJE