Določanje plače ob zaposlitvi, premestitvi in napredovanju ter delovna uspešnost

O plačnem sistemu v javnem sektorju potekajo številne razprave, v zadnjem času tudi pogajanja za spremembe in prenovo. Ker je plača ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, morajo delodajalci v javnem sektorju, kjer gre tudi  za rabo javnih sredstev, poznati pravno ureditev plačnega sistema javnega sektorja, da bodo zakonito določali, obračunavali in izplačevali plače. Dobro poznavanje veljavnega sistema je temeljnega pomena za pravilno izvrševanje pravic javnih uslužbencev ter za pripravo na spremembe, ko bodo uveljavljene.

Namen izobraževanja je predstaviti pravne podlage na področju plač in sistemsko ureditev plačnega sistema javnega sektorja, predvsem pa določanje plače ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma ob napredovanju v naziv, ter ureditev delovne uspešnosti. Praksa namreč kaže, da je še vedno nekaj težav z uvrščanjem v plačne razrede ob spremembi delovnega mesta, pa tudi ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju in ob napredovanju v naziv.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vsebina izobraževanja:

Plačni sistem javnega sektorja – pravne podlage:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (obseg veljavnosti, sestava plače, plačne skupine in plačne podskupine, pravila glede določanja, obračunavanja in izplačevanja plač za javne uslužbence, direktorje/ravnatelje in funkcionarje)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (orientacijska delovna mesta, višina in pogoji za izplačevanje dodatkov, ureditev redne delovne uspešnosti)
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli v povezavi  sistemizacijo delovnih mest
 • Uredbe vlade (napredovanje v plačne razrede, plače direktorjev, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, položajni dodatek)
 • Pravilniki (uvrstitve direktorjev v plačne razrede, merila in kriteriji za delovno uspešnost direktorjev)

Določitev osnovne plače:

 • Določitev plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva
 • Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob zaposlitvi, premestitvi in imenovanju oziroma napredovanju v naziv ali višji naziv
 • Določitev osnovne plače ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju

Delovna uspešnost:

 • Redna delovna uspešnost (obseg sredstev, kriteriji in delitev)
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (obseg in vir sredstev, akti in delitev)
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Izobraževanje bo predvidoma potekalo do 12.15, s krajšim odmorom in časom za vprašanja predavateljici.

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

 

VABILO ZA TISKANJE