Napredovanje uradnikov v nazive in javnih uslužbencev v plačne razrede

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja velja za javne uslužbence v občinskih upravah Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Za vsebine, ki jih ZJU ne ureja, pa velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZJU ureja tudi premestitev na drugo delovno mesto, česar ZDR-1 ne ureja, pri premestitvi pa je treba pravilno določiti plačo. ZJU določa dve kategoriji javnih uslužbencev, in sicer uradnike, ki opravljajo delo na uradniških delovnih mestih in v nazivih, ter strokovno tehnične javne uslužbence. Uradniki na delovnem mestu napredujejo v nazive in s tem praviloma pridobijo tudi višjo plačo. Napredovanje v nazive je urejeno s posebno uredbo, ki določa pogoje in roke za napredovanje v višji naziv. Vsi javni uslužbenci pa napredujejo v plačne razrede. Za zakonito določeno plačo je treba pravilno in skladno s predpisi izvesti najprej ocenjevanje delovne uspešnosti, nato pa preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje tako v naziv kot v plačni razred.

 O vsem navedenem bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več  35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Predstavitev pravnih podlag
9.30 – 10.00 Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, nazivi,
10.00 – 10.30 Napredovanje uradnikov v nazive in določitev plače
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.30 Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede – pogoji, roki in akti
11.30 – 11.45 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa