• Domov
 • Novice
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na spodnji povezavi. Posebej vas želimo opozoriti  na kratek rok za oddajo pripomb (do 30.11.2021), ter na morebitne povečane stroške občin.

 

V predlogu zakona se spreminja:

 • Opredelitev »operativnih naloge gasilstva«, ki jih gasilske organizacije izvajajo, kot javno gasilsko službo in so skladno s temeljnim načelom gasilstva, kot humanitarne dejavnosti, brezplačne, je spremenjena. Na novo pa se uvaja pojem »druge naloge gasilstva«. S tem se ustvarja pravna podlaga za izvajanje teh nalog, ki se pod pogoji in omejitvami, določenimi v zakonu, lahko izvajajo kot pridobitna dejavnost.
 • Pojem »poklicni gasilec« je dopolnjen z obveznim pogojem o zaključenem predpisanem usposabljanju za poklicne gasilce. Z namenom razlikovanja med poklicnimi gasilci in ostalimi osebami, zaposlenimi v gasilskih organizacijah, je na novo opredelljen pojem »gasilski uslužbenec«.
 • Bolj določno je opredeljen pojem »intervencija«, in sicer kot izvajanje operativnih nalog gasilstva, pri tem pa se izvzame tiste operativne naloge gasilstva, ki sodijo med preventivne. S tem v povezavi se doda opredelitev časa intervencije, kot čas od prejema poziva za aktiviranje enote, do povratka v matično enoto ter vzpostavitve enote v pripravljenost, kar je pomembno za razumevanje določb Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZGas), ki se nanašajo na intervencijo.
 • Opredelitev gasilskih nepremičnin sledi opredelitvi pojma nepremičnine, kot jo določa Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 – ZKN), hkrati pa dodaja pogoj, da gre pri izvajanju določb ZGas zgolj za nepremičnine, ki so namenjene izvajanju javne gasilske službe.
 • Pojem »gasilske enote« je jasneje opredeljen z dodatnim pogojem, da gre za poklicno ali prostovoljno enoto, ki je sestavni del gasilske organizacije, med katere štejemo prostovoljna gasilska društva, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo javno gasilsko službo. Hkrati pa ta enota poleg že navedenega pogoja izpolnjuje tudi pogoj, da izvaja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo predpisi.
 • Na področju prostovoljnega gasilstva, pojem »prostovoljni gasilec« ostaja enak, se pa uvajata pojma »gasilec pripravnik«, ki opredeljuje člane prostovoljnih gasilskih društev, ki izpolnjujejo pogoj minimalno določene starosti in pogoj uspešno zaključenega predpisanega usposabljanja skladno s programom pripravništva in »gasilec veteran«, ki je član prostovoljnega gasilskega društva, po dopolnjeni starosti, določeni v 19. členu ZGas (po dopolnjenem 65. letu) ter hkrati izpolnjuje pogoj psihofizične in zdravstvene usposobljenosti za opravljanje gasilske službe.
 • V nadaljevanju predlog jasneje opredeli prostovoljnega gasilca, ki opravlja operativne naloge gasilstva, s poudarkom na operativnosti, na kar nakazuje tudi sprememba naslova člena »prostovoljni operativni gasilec« in preimenovanje »prostovoljne gasilske enote« v »prostovoljno operativno gasilsko enoto«.
 • Predlog, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, ureja področje evidenc, ki jih vodijo ministrstvo, pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev (upravičenci) ter upravičenost do vpogleda v evidence.
 • Pomembna novost se nanaša na organiziranje operativnih gasilskih enot v gospodarskih družbah, ki so dolžne v skladu s tem zakonom organizirati operativno gasilsko enoto, saj predlog uvaja možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih organizira tudi skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Do sedaj je morala vsaka gospodarska družba organizirati svojo lastno gasilsko enoto kar seveda predstavlja tudi precej velik finančni strošek, tako za samo organiziranje kot tudi za delovanje enote. S predlogom pa se dopušča možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih (strnjena območja, na katerih se izvaja dejavnost, ki zahteva organizacijo operativnih gasilskih enot) organizira tudi skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Take enote bodo zaradi večjega števila gasilcev in opreme predstavljale tudi bistveno večjo operativno pripravljenost za primer požara in druge nesreče.
 • V skladu z razlikovanjem pomena pojmov izobraževanje in usposabljaje se pojem »izobraževanje« v celotnem besedilu zakona nadomesti s pojmom »usposabljanje«, predlog pa jasneje določa, da Gasilska šola izvaja predpisana usposabljanja poklicnih gasilcev, usposabljanja za izvajanje gasilskih nalog širšega pomena in zahtevnejša dopolnilna usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Gasilska zveza Slovenije pa izvaja tista usposabljanja prostovoljnih gasilcev, ki jih glede na merila, ki jih predpiše minister, pristojen za gasilstvo, ne izvaja Gasilska šola.
 • Predlog podaja zakonsko podlago za interesno združevanje poklicnih gasilskih enot, saj določa, da se poklicne gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo v skladu s tem zakonom in aktom o ustanovitvi preko svojih gasilskih organizacij povezujejo v Združenje slovenskih poklicnih gasilcev. Ta novost določa statusno obliko Združenja slovenskih poklicnih gasilcev ter določa, da združenje poleg ustanovitvenih nalog opravlja tudi primeroma določene naloge, za katere ga pooblasti minister, pristojen za gasilstvo. Na ta način sta primerljivo urejena tako interesno združenje prostovoljnih kot tudi poklicnih gasilcev.
 • Posodablja se tudi področje aktiviranja gasilskih enot. Predlog opredeljuje načrte aktiviranja gasilskih enot širšega pomena (v nadaljnjem besedilu: GEŠP) in daje podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.

Celoten predlog Zakona je na voljo na tej povezavi

 

Pripombe in predlogi se posredujejo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 30.11.2021.

< Vse aktualne novice