Župan/županjaFranjo Naraločnik
DirektorRadenko Tešanovič
Število svetnikov11
Število zaposlenih7
NaslovCesta v Rastke 12
Pošta3333 Ljubno ob Savinji
Telefon03/839-17-70
Fax03/584-14-15
E-naslovobcina@ljubno.si
Spletni naslovhttp://www.ljubno.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij9
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)2564
Površina (km2)79

Občinski časopis

Ljubenski vevnik,

http://www.ljubno.si/sites/default/files/vevnik

kontakt: obcina@ljubno.si

Skupna občinska uprava

Medobčinska uprava Urad za urejanje prostora

Občine; Solčava, Luče, Rečica ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Gornji Grad, Šoštanj, Šmartno ob Paki in Velenje.

Institucije

1 OŠ Ljubno ob Savinji za 222 otrok, 1 vrtec za 90 otrok, 1 knjižnica, 1 športna dvorana, 1 telovadnica, 2 kulturni dom, 1 Flosarski muzej, 1 Fašunova hiša, 1 skakalni center, 2 športni center (nogomet.igriš.)

Panoge

Industrija, turizem in kmetijstvo.

Cilji občine

Podjetništvo – Nadaljnji razvoj IPC Loke (odkup dodatnih zemljišč, znižanje odkupne cene)

Turizem – Razvoj turistične infrastrukture (ureditev prireditvenega prostora Vrbje s kopališčem ob Savinji, piknik prostori, kamp, namestitvene zmogljivosti, športna inf., poti, klopi, ureditev Savinje za potrebe športa in rekreacije…)

Kmetijstvo in gozdarstvo – Podpora ohranjanju kmetijske dejavnosti

Vzgoja in izobraževanje: – Kakovostna osnovnošolska vzgoja

Zdravstvo: – Povečati kakovost in dostopnost do osnovnih in specialističnih zdravstvenih storitev

Kultura: – Ohranjanje kulturne dediščine in običajev (flosarski bal, cvetna nedelja, jožefov sejem

Šport: – Zagotavljanje pogojev za izvajanje športa in rekreacije – ureditev športnih centrov (Savina, Foršt, Radmirje)

Komunalna infrastruktura – Zagotavljanje ustrezne javne komunalne infrastrukture (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki)

Energetska infrastruktura – Povečati uporabo obnovljivih virov energije, predvsem v javnih objektih

Prostorsko načrtovanje – Izdelava prostorskih aktov, njihovo spreminjanje in dopolnjevanje ter izvajanje

Strateški dokumenti

 • PLANSKI AKTI OBČINE

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročni družbeni plan Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Ljubno. – dopolnitev v letu 2003.

 • IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI

UREDITVENI NAČRTI (UN)

 • UN Ljubno ob Savinji
 • UN TRC Vrbje

LOKACIJSKI NAČRTI (LN)

 • LN IPC Loke
 • LN Glinokop v Homu
 • LN Ljubnice
 • LN obvozne ceste

ZAZIDALNI NAČRTI (ZN)

 • ZN Janezovo polje

PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI (PUP)

 • PUP celota
 • PUP deli naselja
 • PUP Golte

 

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE LJUBNO

Turistične zanimivosti

Naravne znamenitosti:(reka Savinja, zaščitene drevesne vrste, Tirske peči…)

Kulturne znamenitosti:(Flosarski muzej, zakladnica mašnih plaščev, cerkve…)

Športne znamenitosti:(športni center Savina, nogometno igrišče…)

Primeri dobrih praks

Center mladih (izobraževanje in druženje mladih)

 

Skakalni center (svetovno pokal v smučarskih skokih za ženske)