Prehod lastninske pravice iz KS na Občino

Prejeli smo prošnjo občine članice za poziv ostalim občinam za deljenje praks glede naslednje tematike.

Občina Dravograd je sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/23), ki so pričele veljati z dnem 28. 10. 2023. Z navedenimi Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Dravograd se je ukinila pravna subjektiviteta krajevnih skupnosti v občini Dravograd in od takrat ne morejo več samostojno nastopati v pravnem prometu v zvezi z nepremičninami, posledično smiselno izhaja, da ima Občina Dravograd pravno subjektiviteto v zvezi z nepremičninami, ki so ostale v lasti krajevnih skupnosti, kot  ožjih delov Občine Dravograd. Tako stališče ima tudi sodna praksa npr. VSL Sklep I Cpg 654/2019, ki ga je dne 8.1.2020 izdalo Višje sodišče v Ljubljani

Skladno  z 94. členom Statuta Občine Dravograd (Ur.l. RS, št. 8/2020 -UPB-4 in 106/23; v nadaljevanju: Statut Občine Dravograd) premoženje občine sestavlja stvarno premoženje v lasti občine ter njeno finančno premoženje. Stvarno premoženje predstavljajo nepremičnine in premičnine. Menimo, da na podlagi 57. člena veljavnega Statuta Občine Dravograd, krajevne skupnosti v občini Dravograd nimajo več v lasti nepremičnega premoženja, saj je le-to na podlagi ZLS v zvezi s Statutom Občine Dravograd in Odlokom o krajevnih skupnostih postalo last Občine Dravograd.

Vpis v Zemljiško knjigo v primeru pridobitve lastninske pravice na podlagi zakona (izvorna pridobitev lastninske pravice) sicer ni potreben. Lastninska pravica na podlagi zakona se pridobi, ko so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon oz. področni predpis – v konkretnem primeru Statut Občine Dravograd, ki lahko določi, da KS ima ali nima v lasti nepremičnin.

Glede na navedeno želimo, da se glede nepremičnin, katerih lastništvo je formalno ostalo vknjiženo v korist KS-ja izvede vknjižba lastninske pravice v korist in ime Občine Dravograd, ki je lastnik teh nepremičnin postala na originaren način, na osnovi zakona. Občina je tako postala pravni naslednik KS-jev. Krajevne skupnosti pa so bile zbrisane iz sodnega registra oziroma UJP dne 29.12.2023

  • Ali se je katera občina s tem problemom že srečala in na kakšen način je v Zemljiški knjigi izvedla postopek vknjižbe lastninske pravice iz KS na Občino?

Odgovore prosimo zapišite v komentar ali nam jih pošljite na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si do ponedeljka, 5.2.2024.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.