Upravljanje mrliških vežic, če je lastnik krajevna skupnost

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje glede ureditve razmerij med krajevno skupnostjo in občino v primeru upravljanja pokopališč oziroma mrliških vežic.

Skladno s prvim odstavkom 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. RS, št. 62/16 in 3/22) je upravljavec pokopališča občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.

Zanima nas, na kakšen način ste občine uredile razmerja s krajevnimi skupnostmi v primerih, kjer so krajevne skupnosti zemljiškoknjižne lastnice mrliških vežic. Ali je šlo za brezplačni prenos lastninske pravice na občino, za odkup, za sklenitev najemne pogodbe, sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi oziroma na kakšen drug način?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovora na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 12. 1. 2024.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.