Odprto povpraševanje - potek vpisa zaznambe kulturnih spomenikov v Zemljiško knjigo

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s konkretnimi vprašanji, ki se nanašajo na potek vpisa zaznambe kulturnih spomenikov v Zemljiško knjigo (ZK). Pri vpisu zaznamb pravnega statusa nepremičnih spomenikov v ZK občino članico zanima naslednje:

– 13. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (v nadaljevanju ZVKD-1 ) določa, da se na podlagi akta o razglasitvi pravni status nepremičnega spomenika in njegovega vplivnega območja, če je to določeno z aktom o razglasitvi, zaznamuje v ZK kot zaznamba nepremičnega spomenika. Organ, ki je spomenik razglasil, pošlje akt o razglasitvi na pristojno ZK. Vpis nepremičnega spomenika v ZK se opravi po uradni dolžnosti.

VPRAŠANJE: glede na to, da je ZK v elektronski obliki, kako oz. ali sploh lahko občina pošlje akt o razglasitvi na ZK, če v tem členu piše, da se pošlje akt in se vpis opravi po uradni dolžnosti. Zanima me, ali bi bilo možno oddati Odlok o razglasitvi kult. spomenikov v fizični obliki na samo sodišče (okrajno) z dopisom o zahtevi po vpisu v ZK, vendar ne vem, če še sprejemajo vloge (torej odlok ) v fizični obliki?

– 62. člen ZVKD-1 določa, da brez zaznamb statusa nepremičnega spomenika v ZK ni mogoče izvajati določil o predkupni pravici.

VPRAŠANJE: ali moramo potemtakem vložiti nov ZK predlog za vpis predkupne pravice za vse tiste parcelne številke, za katere smo že vložili ZK predloge za vpis same zaznambe kult. Spomenika? v ZK ali že s samim vpisom zaznambe kult. spomenika v ZK občina avtomatsko pridobi predkupno pravico na vpisani parcelni številki?

Uslužbenka občine navaja, da sedaj posebej vpisuje v polje, ko vlaga ZK predlog in pride do polja Dodatni opis, da ima občina predkupno pravico na kulturnih spomenikih lokalnega pomena in na nepremičninah v vplivnem območju kulturnega spomenika. Pozanimala se je tudi o vpisu predkupne pravice na sodišču in je bil odgovor: da je potrebno predkupno pravico vpisati posebej pod procesno dejanje PD 412, ker ima v tem primeru druge pravne posledice kot pa če jo vneseš v polje “Dodatni opis”, kadar vlagaš ZK predlog za samo zaznambo kult. spomenika.

VPRAŠANJE: kako je z vpisom vplivnih območij? Pravni status vplivnega območja neprem. spomenika se v ZK ne zaznamuje vedno, ampak le kadar to določa akt o razglasitvi. Praviloma se vplivno območje v ZK zaznamuje, kadar je na nepremičninah, ki so v vplivnem območju predvidena predkupna pravica občine (povzeto po dopisu Ministrstva za kulturo, št. 62230-1/2019/1, z dne 5. 8. 2019 v zadevi: Zaznambe pravnega statusa nepremičnih spomenikov v ZK);

VPRAŠANJE: kako je s parcelacijami? Nekatere parcelne št. so se do oprave vpisa po Odloku (starem) že spremenile: ali bi občina v takem primeru morala sprejeti nov Odlok z vsemi spremenjenimi parcelnimi št., da bi vpis v ZK bil mogoč ali mogoče lahko samo priložiš zgodovinski izpisek iz ZK, iz katerega je razvidna sprememba parcelnih številk in je vpis v ZK v takem primeru tudi izveden?

Nadalje, ko gre v portal eZK:

– najprej klik na Elektronski zemljiškoknjižni predlogi/obvestila;

– št. 30 opravilnega dejanja Vpis ali izbris izvedene pravice / zaznambe iz 4. odst. 13. člena ZZK-1 v vrstnem redu vložitve predloga;

– št. 301 ali 302 opravilnega dejanja z ozirom na številko parcelne št., ki jih moraš vpisati;

– vneseš število parcel, ki jih imaš po EŠD;

– potrdiš lastništvo;

– prideš do zavihka Vpis podatkov o novi izvedeni pravici / zaznambi in izbereš št. TIPA IZVEDENE PRAVICE / ZAZNAMBE

VPRAŠANJE: katero OD izbrati: ali OD št. 617 – zaznamba drugega pravnega dejstva; ali OD št. 612 – zaznamba urejanje prostora, ali OD št. 609 – zaznamba javnega dobra ali mogoče katero drugo št. OD in pod katerim spustnim zavihkom? Članica je zasledila, da obstaja tudi OD – zaznamba nepremičnega spomenika, pa tega OD-ja ne najde – ali bi ji znali svetovati?

– članica navadno izbere št. OD 617 in spodaj klikne DODAJ IZVEDENO PRAVICO / ZAZNAMBO in potem v prazen okvirček DODATNI OPIS vpiše vse parcelne št. in tudi parcelne št. v vplivnih območjih. Če imajo parcelne št., ki so v opisu vplivnega območja dodatno pripisano, na katerem delu parcelne št. je vplivno območje, vpiše še to (npr. južni, severni del …). Doda tudi opis, da ima občina predkupno pravico na prej omenjenih nepremičninah v skladu z občinskim odlokom;

– potem potrjuje vse do zavihka PRIPENJANJE PRILOG, kjer izbere PRILOGO, pripne datoteko (vse odloke, ki so pomembni za vpis) in vpiše datume Odlokov objavljenih v UL; VRSTA DOKUMENTA klikne Listina, ki je podlaga za vpis in potem v TIPu PREDLOGE izbere 07 – odločba drugega državnega organa ter v okencu OPIS vpiše naziv oz. ime Odloka s št. UL;

– potem poklika vse do konca in odda ZK predlog.

V kolikor se pri svojem delu pogosto srečujete z vpisom zaznambe kulturnih spomenikov v Zemljiško knjigo in bi lahko občini članici pomagali vas prosimo, da odgovorite bodisi pisno bodisi pustite vaš kontakt v sekretariatu SOS, da predstavnica občine članice stopi v kontakt z vami.

Prosimo za povratne informacije najkasneje do 20. 4. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si