Zaključena Primerjalna analiza obveznih GJS varstva okolja

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je konec leta 2014 začela s projektom Primerjalne analize izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe. Skupnost občin Slovenije, tako kot drugi dve združenji občin, sodeluje v postopku pridobivanja potrebnih podatkov, preko podpisanega protokola o sodelovanju.

Temeljni namen dokumenta je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce in občinam zagotovi ustrezno strokovno podlago za presojo učinkovitosti izvajanja javnih storitev, izvajalcem pa možnosti za izboljšanje poslovanja.

Za dolgoročno izboljšanje poslovanja je potreben sistematičen in kontinuiran proces merjenja ter primerjanja. Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je zato po zaključku prve primerjalne analize nadaljevala s projektom. Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, oskrbovanja s pitno vodo in ravnanja z odpadki je izvedena za vsa leta od 2013 do 2022.

Desetletno primerjalno obdobje omogoča analizo pogojev izvajanja javne službe na posameznih oskrbovalnih območjih in tako nudi občinam strokovno podlago za presojo upravičenih cen.

Do primerjalne analize s šifriranimi podatki lahko dostopate tukaj:

Vsaka občina, ki je pri analizi sodelovala, je s strani izvajalca analize po elektronski pošti prejela svojo šifro za vpogled v podatke.