Zoom videokonferenca za vse občine na temo popisa škode ter stroškov sanacije po poplavah

Na pobudo predsednika Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimirja Prebiliča je bila dne 18. 8. 2023 ob 13.00 uri zoom videokonferenca za vse občine na temo popisa škode ter stroškov sanacije po poplavah v avgustu 2023. 

V uvodu je prisotne predsednik Vlade RS  dr. Robert Golob pozval, da do 1.9.2023 popišejo škodo na objektih fizičnih oseb, katere hiše niso primerne za bivanje. Prav tako je prizadete občine pozval k identifikaciji zemljišč, ki so blizu komunalne infrastrukture in so primerne za gradnjo nadomestnih hiš. Interventni zakon bo omogočil, da bodo občine na teh zemljiščih lahko spremenile namembnost.

 

Poveljnik CZ Srečko Šestan je izpostavil, da je prioriteta čiščenje vodotokov, saj se lahko le-tako prepreči dodatna škoda ob naslednjem deževju. Občine je pozval k medsebojni pomoči pri popisovanju škode s strani občinskih Komisij za popisovanje škode ter vnos v sistem AJDA.

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je predstavil osnovne ukrepe, ki bodo vključeni v interventni zakon. Prva prioriteta je zagotovitev in obnova poškodovane infrastrukture (plinovodi, daljnovodi…). Drug ukrep se bo nanašal na prostorsko zakonodajo ter bo omogočil umeščanje parcel za odlaganje mešanih odpadkov v prostor po hitrem postopku (napravine, šoder…).  Tretji ukrep pa se nanaša na pomoč ljudem in sicer ljudem, katere hiše so neprimerne za bivanje ne bo potrebno plačevati položnic za električno energijo, ljudje ki pa so utrpeli znatno škodo, pa bodo električno energijo prejeli po simbolični ceni 1€ na megawat.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je izpostavil trud, da se zagotovi pretočnost vodotokov še pred jesenskim deževjem. Ob tem pa je opozoril na nevarnost, da se s hitrimi in nestrokovnimi posegi v vodotoke lahko povzroči dodatna škoda. V nadaljevanju je tudi na predstavil ukrep v interventnem zakonu, s katerim bodo lahko občine z OPPN-jem spreminjale namemnbnost zemljišč namenjenih nadomestnim gradnjam.

Generalni direktor URZSZ Leon Behin je izpostavil:

 • intervencijski stroški občin, ki so nastali v majskih neurjih bodo občinam nakazani do konca naslednjega tedna.
 • Vlada RS je sprejela sklep o povračilu intervencijskih stroškov, ki so nastali v neurjih v času od 17. do 25 julija. Občine bodo ta sredstva prejela do 15.9.
 • za vse julijske nesreče se ocena intervencijskih stroškov gasilcev izvede samo enkrat preko Gazlske zveze v Slovenije
 • zaradi aktivacije državnega načrta, se vsi intervencijski stroški krijejo iz državnega proračuna. Vsi intervencijski stroški občin, bodo povrnjeni v skladu z ustaljeno prakso po zaprtju državnega načrta
 • vse stroške gasilskih enot (strošek ljudi in opreme) bo krila država
 • pozval občine, da do nasledanjega tedna popisujejo škodo na občinski infrastrukturi, naslednji teden pa bodo občine prejele navodila za popis škode na objektih fizičnih oseb
 • pozval je občine, da do 1.9 sporočijo prvo predhodno oceno škode v excel tabeli (ta bo občinam posredovana naslednji teden)
 • občine morajo do 22.9 vnesti v aplikaicjo AJDA vso nastalo škodo, ki je nastala na infrastrukturi (javni in zasebni lasti)
 • občine je pozval k medsebojni pomoči pri popisovanju škode in pri vnosu v sistem AJDA

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič je izpostavil:

 • aktivnosti SOS, kot so vzpostavitev skupine na vibru za županje/župane, ki je namenjena hitri komunikaciji in medsebojni pomoči
 • SOS je ministrstva, ZAPS ter inžinersko zbornico pozvala k pomoči pri zagotovitvi strokovnjakov za popis škode
 • izpostavil potrebo po nagrajevanju strokovnega kadra, ki bo sodeloval v Komisijah za popis škode (občine večinoma strokovanjake najemajo in niso zaposleni v okviru občinske uprave)