Pojasnila glede Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Na Ministrstvo za solidarno prihodnost smo naslovili več vprašanj občin, prizadetih v nedavnih poplavah in plazovih, vezanih na izvajanje Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.
Glede pridobitve nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije iz naslova kritja neprofitne najemnine v skladu z devetim odstavkom 59. člena zakona odgovarjajo, da se bo ministrstvo v kratkem poslalo natančnejše pojasnilo.
V zvezi s subvencijo k plačilu tržne najemnine, ki je urejena v 37. in 60. členu zakona ministrstvo pojasnjuje, da zanjo veljajo vsi veljavni predpisi, ki urejajo pridobitev tržne subvencije k plačilu tržne najemnine z izjemo tistih odstopanj, ki so določena v 37. in 60. členu zakona in so namenjena olajšanju dostopa prizadetih upravičencev do teh subvencij. Glede vprašanj, ki niso urejena v zakonu, pa se torej uporabljajo veljavni predpisi, ki urejajo to področje. Glede na navedeno tako kot doslej velja tudi, da se v skladu s sedmim odstavkom 121.b člena Stanovanjskega zakona na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

Glede nepremičnin, ki so jih prizadetim v poplavah ponudili v uporabo zasebni lastniki, velja enako kot navedeno zgoraj. Ob izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom, lahko najemniki tovrstnih stanovanj prav tako zaprosijo za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine.
Plačilo obratovalnih stroškov občanov, prizadetih v poplavah, ki so trenutno nastanjeni v neprofitnih stanovanjih in v tržnem najemu s strani občin, v samem zakonu ni izrecno predvideno. Obratovalne stroške torej nosijo najemniki. Glede na določila zakona in v luči četrtega odstavka 24. člena SZ-1 pa na ministrstvu ne vidijo zdržka za dodatno pomoč občanom. Je pa potrebno dodatno preveriti še, ali za takšno denarno pomoč občin obstojijo druge zakonske omejitve.