2. Seja Predsedstva SOS v Domžalah

V torek, 26. 9. 2023 je potekala 2. redna seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje vsebine.


• Določitev višine povprečnine za leti 2024 in 2025
Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je uvodoma poročal o procesu pogajanj za povprečnino za naslednji dve leti. Izpostavil je, da so pogajanja trenutno v teku in razhajanja med pričakovanji ene in druge strani še vedno velika. Tako občine kot država se zavedajo izjemnih razmer, v katerih se je znašla Slovenija zaradi vremenskih ujm. Škoda na lokalni ravni je izjemna, saj je v letošnjih ujmah bilo prizadetih več kot 180 občin v različnih razsežnostih. Ob dejstvu, da so stroški izvajanja zakonskih nalog v letošnjem letu skokovito narasli (predšolska vzgoja, oskrbnine v domovih, gradbeni stroški, prevozi otrok, …) je seveda razumljivo, da občine pričakujejo povprečnino, ki bo omogočala kritje vseh stroškov izvajanja zakonskih nalog. Proračunske rezerve so občine že zdavnaj porabile zaradi letošnjih izjemnih razmer.
Predsedstvo je tako soglasno podprlo prizadevanja vodstva SOS za zagotovitev ustreznega financiranja občin v naslednjih dveh letih in pogajalce zavezalo, da se uskladijo za višino povprečnine, ki bo odražala realno povečanje stroškov izvajanja zakonskih nalog. Pogajanja za povprečnino v letih 2024 in 2025 bodo potekala ponovno v petek, 29. 9. 2023 in so ključna za nadaljevanje širšega dialoga in partnerstva med državno in lokalno ravnjo.


• Priprava sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Metka Šošterič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu za regionalni razvoj in kohezijo, je županjam in županom predstavila namen spremembe Zakona o regionalnem razvoju, in sicer možnost celovitejšega reševanja izzivov teritorialno zaokroženih območij za doseganje skladnega regionalnega razvoja z učinkovitejšo participacijo deležnikov. To bodo dosegli preko javnih razprav in vključevanja deležnikov v različne vsebinske sklope. Pogovori o vlogi kohezijskih in razvojnih regij, krepitev regionalnih struktur ( razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne agencije) so že potekali, 27.9.2023 bo potekala razprava o obmejnih in drugih problemskih območjih, programu razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj ter njegovem financiranju.
V naslednjih tednih bodo sledila še srečanja na temo dogovorov za razvoj regij, regionalnih razvojnih programov, opredelitev regijskih projektov in njihovem financiranju, indeksu razvojne ogroženosti in umestitvi v zakonodaji, nazadnje pa še o spremljanju regionalnega razvoja, kazalnikih in merilih. Posebej je še poudarila, da se ne posega v pokrajinsko zakonodajo in financiranje občin, predmet razprav je le regionalni razvoj. Na spletni strani ministrstva pa je zaživel tudi posebni razdelek za sporočanje pobud in predlogov zainteresiranih deležnikov.

Župan Idrije, Tomaž Vencelj, ki je v sklopu sprememb zakona imenovan predstavnik SOS v delovni skupini za pripravo zakonodajnih sprememb je povedal, da je bilo veliko razprave usmerjene v tematiko organizacije regionalnih razvojnih agencij, kjer se deležniki nagibajo k njihovi mrežni organizaciji. Prav tako je bilo veliko razprave namenjene regionalnim razvojnim programom. Kot je povedal Vencelj, so deležniki naklonjeni njihovi spremembi v smeri bolj uresničljivih vsebin, predvsem pa postopni zagotovitvi dela sredstev iz integralnega proračuna ministrstev, ne zgolj iz kohezijskih sredstev, tudi zaradi tega, ker čez nekaj let kohezijskih sredstev več ne bomo prejemali.
Predstavnica ministrstva Metka Šošterič je dodala še, da je bila prvotno predvidena časovnica spreminjanja zakona do konca leta, vendar je ministrstvo pripravljeno spremembo zakonodaje usklajevati tako dolgo, da bo dosežen najširši konsenz.


• Pobuda, da se društvom omogoči upravljati športno infrastrukturo v lasti občin
Ciril Globočnik, župan občine Radovljica je predsedstvu predstavil pobudo za spremembo zakonodaje tj. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se bi društvom omogočilo upravljanje športne infrastrukture v lasti občin. V nekaterih občinah obstaja potreba po takšni rešitvi, zato je predsedstvo predlog podprlo.


• Razno

  • Predsedstvo je govorilo tudi o tem, da že od leta 2003, ko se je začela razprava o davku na nepremičnine, občine nimajo dovolj “manevrskega prostora” za izvedbo sprememb Odlokov o odmeri NUSZ. Glede na to, da ni kmalu za pričakovati sprejetja Zakona o davku na nepremičnine, bi bilo potrebno omogočiti takšne spremembe NUSZ, da bodo lahko občine primerno obdavčile premoženje so se strinjali.
  • Izpostavljeno je bilo še vprašanje prijavljenih projektov v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost, za katere občine še vedno niso prejele odgovora pristojnih, občine pa imajo zanje že rezervirana sredstva.
  • Po zaključenem evidentiranju 7. 7. 2023, se je v komisije SOS evidentiralo 204 članic in članov iz 43 občin članic SOS. Predsedstvo je potrdilo imenovane kandidatke in kandidate v komisije. Prav tako se je predsedstvo seznanilo s poročilom o sestanki organov in delovnih teles SOS ter predvidenimi aktivnostmi SOS.