Predstavnika SOS na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo

Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije sta se 6. 10. 2023, skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, udeležila 6. seje Delovne skupine za lokalno samoupravo.

Sestanek je vodil državni sekreta na Ministrstva za javno upravo Jure Trbič. Prisotni so bili še Andreja Katič, državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, pristojna za regionalni razvoj, Mateja Mahkovec, generalna direktorica Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem in dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo.

Prisotni so se seznanili z osnutkom sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah, ki ga je predstavil dr. Roman Lavtar. Ogrodje zakona je iz leta 2020. Glavni razlog za to novelo je odločba Ustavnega sodišča RS, ki zahteva urejanje volilnega spora po dnevu glasovanja. Pripombe zakonodajne službe Državnega zbora so že vključene.

Druga sprememba je informacijska podpora lokalnim volitvam. Prej je bilo to podprto preko aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki se je naročila/najela za vsake volitve. Pri zadnjih volitvah je Državna volilna komisija naročila enovit informacijski sistem, ki podpira vse vrste referendumov, volitve na lokalni in državni ravni in ta sistem je že bil preizkušen v praksi. Predlagane nove rešitve so povezovanje evidenc (cela kandidatna lista se bo lahko naenkrat preverila skozi evidenco volilne pravice). 

Glede hrambe dokumentov je bilo povedano, da Občinska volilna komisija podatke o VO lahko prihrani do naslednjih volitev, kar je zelo pomembna rešitev. Prav tako se sledi dogovoru z Državno volilno komisijo, da so lahko kandidati na spletnih straneh objavljeni do naslednji rednih lokalnih volitev (do sedaj je bilo stališče IP, da se ohranijo podatki za proporcionalne volitve, pri večinskih volitvah pa je bilo treba kandidate izbrisati).

Glede volilnih organov je bila predlagana rešitev, da mora biti sodnik predsednik OVK in da tajnik ne more biti kandidat (tajnik ni član volilnega organa in do sedaj ni veljala nezdružljivost).

Predlog je, da se svetov KS ne voli na neposrednih volitvah, ampak da je to urejeno s posrednimi volitvami ali na zborih občanov ali v občinskih svetih, kar ZLS že omogoča. To bi lahko poenostavilo delo občinam in državi.

Po predstavitvi je potekala razprava in dogovorjeno je bilo, da bo 17. 10. 2023 o tej temi poglobljena razprava s predstavniki združenj.

V okviru naslednje točke dnevnega reda je generalna direktorica Mateja Mahkovec prisotne seznanila z delom Operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin. Izpostavila je, da so iskali rešitve za mestne občine in druge večje občine, ki imajo višje stroške v primerjavi z ostalimi. Namen je bil, da se izhaja iz nalog občin iz vidika dodatnih nalog, ki jih izvajajo velike občine v primerjavi z malimi. Ugotovili so, da iz nalog težko izhajajo, ker jih morajo opravljati vse občine; teh razlik tu ni, ugotovili pa so razlike po stroških v javnih zavodih (osredotočili so se na stroške plač in prispevkov v javnih zavodih, kjer so ti višji od povprečja stroškov na prebivalca vseh občin). Sklep delovne skupine je bil, da bi se tem občinam zagotovila dodatna sredstva. Prisotnim na seji delovne skupine se je pokazala tabela s 43 občinami, ki so nad povprečjem.

Predlog delovne skupine je bil sprejet, in sicer da bodo občine, za katere bo Ministrstvo za finance vsakoletno izračunalo, da imajo višje stroške od povprečja, dobile dodatna sredstva (dodaten člen v ZFO se bo pripravil). Dogovor je bil, da se bo zagotovilo dodatna sredstva in da ne bo šlo zgolj za prerazporeditev sredstev za ta namen.

Po predstavitvi je bil sprejet sklep, da bo operativna podskupina poslala članom glavne deloven skupine anonimizirane podatke občin.

Državna sekretarka Andreja Katič je pri tretji točki dnevnega reda predstavila možnosti sodelovanja s Stalnim predstavništvom RS pri Evropski uniji za pridobitev neposrednih spodbud. Dogovor glede te točke še ni bil sprejet.

Izpostavljeno je bilo, da je v tem trenutku aktualen predlog, da se lahko včlani SOS in ZOS. V razpravi je bilo povedano, da so pričakovanja o plačilu so zelo visoka in da komercialna rešitev ni primerna.

Pod točko razno je bila podana pobuda Občine Tolmin, da bi radi imeli pilotni projekt, v okviru katerega bi se ustvaril co-working prostor za javne uslužbence. Dogovorili so se, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila predstavitev projekta na to tematiko, ki je v preteklosti že bil pripravljen in s katerim so kandidirali na javnem razpisu Norveškega sklada, pa sredstva zanj niso bila odobrena.

Posredovana je bila tudi informacija, da MKRR pripravlja vlogo na solidarnostni sklad. Ustanovili so MDS in predlagali spremembe v sistemu Ajda, ker je zastarel, poleg tega v primerjavi z drugimi državami EU kaže zelo nizko škodo. Vlada je tudi potrdila oceno škode za vse resorje – zasebno in javno je 9,9 mrd, od tega v javnem delu 7-8 mrd. Vlogo bodo predvidoma oddali pred iztekom roka.