Sklep Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za obravnavo romske problematike z dne 11. 10. 2023 – priporočilo občinam v zvezi z občinskimi programi varnosti

Dne 11. 10. 2023 je potekala 4. seja Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za obravnavo romske problematike, kjer se je ta ob obravnavi točke dnevnega reda Možnosti in pogoji zaposlitve romskih redarjev v občinskih redarstvih in neposredna udeležba lokalnih skupnosti pri zagotavljanju reda, s strani predstavnika Policije seznanila s stanjem in predlogi na tem področju. Delovna skupina je sprejela naslednji sklep:

»Delovna skupina priporoča občinam, da glede na varnostne potrebe v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo, pristopijo k posodobitvi občinskih programov varnosti in po vzoru Policije, ki že zaposluje policiste iz vrst romske skupnosti, proučijo možnosti za zaposlovanje Romov kot občinskih redarjev.«

Celoten dopis vam je na voljo TUKAJ.