Predlog dopolnitve ZUJIK v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H).

Predlog dopolnitve ZUJIK z novim 82.c členom reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogoča sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. V imenu teh kolektivno pogodbo s pooblastilom Vlade Republike Slovenije podpiše ministrstvo, pristojno za kulturo. Predlog člena predvideva, da se za druga vprašanja, ki jih ZUJIK podrobneje ne določa, smiselno uporabljajo ustrezna določila Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit).

Člen dopolnjuje in operacionalizira zavezo iz veljavnega 82.b člena ZUJIK, ki narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju oziroma primerljivim delovnim mestom, določenim s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, če takšnega delovnega mesta v sistemu plač v javnem sektorju ni. Zato bo kolektivna pogodba, ki jo uvaja novi, 82.c člen,  v skladu z 82.b členom ZUJIK opredelila predvsem minimalno plačilo za opravljene storitve s področja kulture, pogoje dela za zunanje izvajalce in druge medsebojne pravice in obveznosti z naročniki storitev.  

Predlagana rešitev ureja razmerje med samozaposlenimi v kulturi in subjekti javnega prava s področja kulture, s čimer ne presega pristojnosti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si je vključno do 18. januarja 2024.