Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025

S strani Ministrstva za finance smo prejeli seznam koeficientov razvitosti za posamezne občine. 4. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) določa, da razvitost občin, kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo.

Vlada Republike Slovenije je na 85. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejela sklep, s katerim je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025, ter jo dne 22. 12. 2023 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 132.

Na podlagi določb Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti občin, ki v skladu s 1. členom Uredbe veljajo za leti 2024 in 2025. Iz priloge so razvidni koeficienti razvitosti posamezne občine in na podlagi le-teh tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, na podlagi 24. a člena ZFO-1.

Seznam občin s koeficienti se nahaja tukaj.