Predlog Resolucije VNDN

S trani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Resolucije varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 14.2.2024.