Posvet na temo optimizacije porabe električne energije v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije in Skupnost občin Slovenije smo 26. marca 2024 pripravili posvet na temo optimizacije porabe električne energije v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih. Na dogodku so sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za naravne vire in prostor ter vodilni strokovnjaki s področja, ki so osvetlili različne vidike optimizacije porabe električne energije in samooskrbe v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih.

Dr. Tomislav Tkalec iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je predstavil okvirje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN), ki ga je potrebno do junija ponovno prilagoditi, ker so se na ravni EU zvišali vsi trije cilji (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), doseganje vsaj 30-35 % obnovljivih virov energije (OVE) do 2030, povečanje rabe (URE – učinkovita raba energije). Na ministrstvu razmišljajo kako vzpostaviti podporo na vseh teh področjih, ker zaznavajo manko znanja za implementacijo. Borzen vodi kontaktno točko za spodbujanje OVE in URE.

Ana VidmarMinistrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), je predstavila državno prostorsko načrtovanje. Zadevo ureja Strategija prostorskega razvoja Slovenije , ZUREP-3, vse kar je manj kot 10 MW je za prostorsko umeščanje odgovorna občina nad tem pa država. Akcijski program za OVE je že v pripravi na MOPE, kjer bodo določili potencialna prednostna področja za umestitev OVE (foto elektrarne in vetrne elektrarne) ter usmeritve in ukrepe za njihovo prostorsko izvedbeno načrtovanje, vendar na državni ravni. V praksi to pomeni, da ima država v pripravi 16 državnih prostorskih načrtov (DPN) za proizvodnjo OVE (od tega 12 za vetrne elektrarne, od tega 2 postopka mirujeta, 2 pobudi sta še v usklajevanju). 2 DPN sta za hidroelektrarne in 2 DPN za sončne elektrarne. Vidmarjeva je izpostavila, da so postopki dolgotrajni in zapleteni, predvsem usklajevanja z varstvenimi resorji. Marsikdaj se investitorji v postopku ogradijo od investicije. Pa tudi na nivoju usklajevanj v lokalnih okoljih za zagotovitev družbene sprejemljivosti imajo precej težav, zato se preučuje variante, analize pa terjajo svoj čas in strokovne podlage.

Direktor Jošt Štrukelj, iz SunContract je predstavil družinsko in skupnostno samooskrbo po novem. Izpostavil je ogromno nihanje cen tudi do 10-krat in novi omrežninski akt, ki prinaša zvišanje cen porabe moči tudi do 5-krat ter zaveze za javne stavbe, nove zgradbe in celotno državo. Zaradi dnevnega gibanja cen sončne energije na trgu (najcenejša je takrat, ko je proizvedejo sončne elektrarne največ) se pogosto poraja vprašanje smotrnosti investicije, ampak tudi za to obstajajo rešitve. Predstavil je nekaj zelo uspešnih projektov, ki so povezani s skupnostno samooskrbo, med drugim sedem individualnih gospodinjstev, Radeče z zdravstvenim domom, podjetje Yaskawa v Kočevju in Ribnici (možnost prenosa elektrike na dislocirano enoto v realnem času preko individualnih dogovorov), sami so se odločili po kateri ceni bo dislocirana enota na odjemnem mestu plačevala. V času največjih skokov so si na tak način lahko sami postavili ceno po kateri bodo elektriko odjemali v času, ko so jo največ porabljali (vrh porabe v proizvodnji), niso pa imeli sklenjene dolgoročne pogodbe, zato se jim je investicija izplačala. 

Obstajajo še družinske ali skupnostne samooskrbe različnih tipov. Možno je povezati tudi več občin med seboj ali več javnih zavodov med sabo. Morajo pa biti odjemalci del bilančne skupine SunContract. Obstaja nekaj izzivov glede javnih naročil, bistveno je, da je razpis za dinamične cene, zato da se takšni ponudniki, kot so oni sploh lahko na razpis prijavijo.

Male hidroelektrarne na vodovodnih omrežjih (vodovodni sistemi in odpadne vode) je predstavila Danijela Erenda iz podjetja Energija in naravni potenciali d.o.o., z njimi namreč zaobidemo večino izzivov  z umeščanjem v prostor. Pomembna informacija je kakšen je pretok vode in kakšen je padec. Na podlagi tega se izbere primerno turbino in pregleda infrastrukturo. Okoljski vpliv je minimalen in stroški investicije so relativno nizki. Njihovo podjetje je del bilančne skupine SunContract in veljajo pogoji poslovanja znotraj skupine. Obratovalni stroški naprave so 5-10 % prihodka, oprema ima dolgo življenjsko dobo (50+ let). Upravljanje se integrira v obstoječe nadzorne sisteme, nadzor je avtomatiziran. Imajo 7-8-krat večjo proizvodnjo na kw, proizvodnja je konstantna, ker je na vodovodu konstanten pretok.