Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije

S strani MNZ smo v pregled in usklajevanje prejeli osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (EVA 2024-1711-0004). Po navedbah MNZ se spremembe in dopolnitve zakona nanašajo zlasti na:

  • uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije,
  • uskladitev določb z odločbo Ustavnega sodišča RS in v zvezi s postopkom, ki se vodi pred Ustavnim sodiščem RS ter
  • učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti.

Pozivamo vas, da nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka 23. maja 2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.