Rok za prijave potekel - JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega delovnega mesta pri SOS

Skupnost občin Slovenije objavlja prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas in s 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu Višji svetovalec I. Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 40. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice (od 1. 6. 2024 naprej) znaša 2195,84 evra bruto.

Zahteve za prijavo:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – družboslovna smer,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • znanja tujega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • osnove obvladovanja računalniških orodij.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv mora javni uslužbenec, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Delovne naloge:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z izkušnjami s pripravo pravnih stališč in mnenj na posamezne predloge predpisov ter pripravo pravnih aktov;
 • s poznavanjem področja sistema plač v javnem sektorju, delovanja lokalne samouprave, delovnopravne zakonodaje, javnih naročil;
 • kandidati, ki so pri delu angažirani in samoiniciativni.

Postopek prijave:

Prijava na delovno mesto se obvezno odda na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev na delovno mesto).

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj –110-1/2024-1 – Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve«, na naslov: Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali na info@skupnostobcin.si in sicer v roku 13 dni po objavi na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Besedilo in prijavni obrazec: