Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo v javno obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (v nadaljevanju: Uredba). Predlog Uredbe je usklajen v okviru Medresorske delovne skupine CLLD.

V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027, se
spremenijo in dodajo:

1. in 6. člen določata novo pravno podlago za shemo de minimis, saj je bila konec leta 2023 sprejeta uredba Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.

2. člen podrobneje določa pogoje za dodelitev podpor. Za gradbeno dovoljenje velja, da mora biti pravnomočno in priloženo ob oddaji vloge, za sklad EKSRP na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, za sklad ESRR pa na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Z vidika jasnosti in pravilne izvedbe se spreminja sedemnajsti člen 7. člena Uredbe LEADER/CLLD, na način, da se vlagatelju podpora ne odobri, če je nad njim začet postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, ali postopek likvidacije družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

3. člen določa, da se v 8. členu Uredbe LEADER/CLLD črta upravičen strošek promocije, saj gre najpogosteje za strošek zunanjih izvajalcev, zato promocija kot ločen strošek ni potreben.

4. člen bolj jasno določa, da LAS pred objavo pošlje javni poziv z merili za izbor projektov v seznanitev organu upravljanja sklada EKSRP in posredniškem telesu sklada ESRR.

5. člen bolj jasno določa izjemo, za katero ni potrebno priložiti treh tržno primerljivih ponudb in sicer, če gre za strošek kotizacije za udeležbo na usposabljanju, se lahko ob zahtevku za izplačilo priloži le 1 ponudbo.

7. člen določa novo sankcijo z okviru 37. člena Uredbe LEADER/CLLD, ki velja za sklada EKSRP in ESRR, in sicer če upravičenec, ki uveljavlja predplačilo:

  1. ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v višini predplačila;
  2. z zahtevkom za izplačilo sredstev ne izkaže upravičenih stroškov v višini predplačila, mora v proračun Republike Slovenije vrniti razliko med višino izplačanega predplačila in izkazanimi upravičenimi stroški.

8. člen ureja tehnični popravek v Prilogi 1, mejnik v letu 2028, ki ga bo moral LAS doseči, da bo upravičen do podpore za upravljanje LAS. In sicer, v vrstici »Izvajanje projektov, potrjenih na ARSKTRP/MKRR« besedilo »Mejnik: vloženi zahtevki za izplačilo projektov predstavljajo 50 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2028« nadomesti z besedilom »Mejnik: vloženi zahtevki za izplačilo projektov predstavljajo 75 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2028«.

9. člen ureja popravke v Prilogi 2, in sicer se podrobneje ureja priloge:

Za sklad EKSRP je treba v primeru naložb potrebno zahtevku za izplačilo priložiti:

  • datumsko in lokacijsko označene fotografije objekta, s katerimi izkazuje izvedbo naložbe in popis del in stroškov, ki so nastali v okviru izvedene naložbe, če se podpora dodeli na podlagi dejansko nastalih stroškov,
  • dokumentacijo, predpisano skladno z gradbenim zakonom. Če gre za naložbo v ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, mora upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev imeti pravnomočno uporabno dovoljenje, če je tako predpisano z gradbenim zakonom, in zahtevku za izplačilo sredstev priložiti projektno dokumentacijo izvedenih del, na podlagi katere je bilo izdano uporabno dovoljenje;
  • za naložbe v skrito opremo, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži datumsko in lokacijsko označena fotografija vgrajene opreme v času vgradnje in tehnična dokumentacija te opreme;«.

Dodaja se, da se morajo za sklada EKSRP in ESRR vsa dokazila, priložena zahtevku za izplačilo glasiti na upravičenca ali na partnerja v projektu.

Besedilo Uredbe prilagamo tukaj.

Pripombe na predlog nam lahko posredujete do petka, 24. 5. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.