Evidentiranje za mesta v slovenski delegaciji v Odboru regij za mandat 2025-2030

V skladu z razdelitvijo mest med reprezentativnimi združenji SOS v slovensko delegacijo v Odboru regij predlaga 3 članice/člane ter 3 nadomestne članice/člane (ZMOS in ZOS predlagata vsak po 2 članici/člana in 2 nadomestni članici/člana). Zaradi poteka mandata članicam in članom Odbora regij v mesecu  januarju 2025, je Generalni sekretariat Sveta EU pozval vse države članice k pričetku postopkov za imenovanje nove delegacije.

Na podlagi poziva je Glavni odbor SOS sprejel sklep št. 011-16/2024-3 s katerim SOS odpira postopke evidentiranja za imenovanje članic/članov ter nadomestnih članic/članov v Odboru regij iz vrst SOS-a.

  • Merila za izbor kandidat in kandidatov

Pri imenovanju članic/članov oziroma nadomestnih članic/članov v delegaciji v Odboru regij, morajo biti v skladu s sklepom vlade RS št. 943-00/202-1 izpolnjena naslednja merila celotne delegacije:

  • Kandidat/kandidatka mora biti funkcionar lokalne skupnosti (župan/županja, podžupan/podžupanja oziroma občinski svetnik/svetnica)
  • zagotovljena mora biti zastopanost obeh spolov
  • zagotovljena mora biti sorazmerna politična zastopanost glede na rezultate zadnjih lokalnih volitev
  • zagotovljena mora biti ustrezna struktura članic združenj glede na njihovo velikost
  • člani/članice oziroma nadomestni člani/članice morajo prihajati iz različnih območij države.
  • O Odboru regij

V skladu s 263. členom Pogodbe ES se je ustanovil Odbor regij, kateri je sestavljen iz predstavnikov regionalnih ali lokalnih organov, ki so bodisi nosilci volilnega mandata ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini.

Odbor regij je posvetovalno telo, kar izhaja iz Pogodbe o Evropski uniji. Ta zavezuje Evropsko komisijo in Svet Evropske unije, da sta se pri ustvarjanju novih predlogov dolžna posvetovati z odborom na področjih, ki imajo neposreden učinek na regionalno in lokalno raven. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je okrepila tudi vloga Odbora regij, saj se mora Evropska komisija posvetovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter njihovimi združenji iz vse EU že v predzakonodajni fazi. Slovensko delegacijo v Odboru regij sestavlja 7 članov/članic in 7 nadomestnih članov/članic.

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE

Vabimo vas da nam predlagate ustrezno kandidatko oziroma kandidata najkasneje do petka, 14.6.2024 do 12. ure na elektronski naslov info@skupnostobcin.si