Predlog Nacionalnega programa športa 2024-2023

Na portalu e-demokracije je bil objavljen predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 (NPŠ) ter straegijo razvoja športne infrastukture v RS 2024-2033, ki sta dosegljiva na spodnjih povezavah.

V okviru fokusne skupine za pripravo NPŠ (ki se je sestala enkrat) je predstavnik SOS izpostavil:

  • predlog, da se zavede, da je velika večina športnih objektov v lasti lokalnih skupnosti, kar pomeni, da občine v večini zagotavljajo osnovno infrastrukturo za šport in prosti čas. Prav tako je izpostavil, da ne sme biti prioriteta NPŠ samo gradnja novih objektov, ampak tudi obnova in vzdrževanja obstoječih objektov. Država potrebuje pregled in evidenco razpršenosti in stanjem športnih objektov, saj bo lahko le tako ustrezno načrtovala pripravo razpisov za obnovo ali gradnjo novih objektov.
  • predlagali smo, da se namesto standardov in normativov za športne objekte pripravi dokumentacija za tipske objekte, ki bi občinam zmanjšale stroške pri načrtovanju novih objektov.
  • opozorili smo na smiselnost enakomerne teritorialno porazdelitev velikih športnih objektov, saj tudi prebivalstvo ni enakomerno teritoriano razporejeno, kot tudi športi niso enakomerno teritorjalno popularni (prisotni) po celi Sloveniji.
  • predlagali smo, da bi država sofinancirala strokovne kadre v lokalnih športnih zvezah, kar bi okrepilo njihovo svetovalno in podporno vlogo pri izvedbah razpisov na podlagi letnega programa športa.
  • predlagali smo aktivno vključevanje športnih aktivnosti oziroma urice gibalnega razvoja v predšolske programe

Vaše pripombe in predloge na NPŠ posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 24.6.2024.