Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje spreminja finančno nadomestilo občinam

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje.

V predlogu zakona se nadomešča nadomešča obstoječi 9.a člen z novim členom in se črta 9.b člen. Dosedanja povračilo dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje (9.a člen) in povračilo dela stroškov občinam zaradi izrednih dogodkov (9.b člen) se nadomestita z novim 9.a členom, ki določa finančno nadomestilo občinam zaradi uvedbe začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah, vzpostavitve začasnih nastanitvenih kapacitet za nastanitev vlagateljev namere za vložitev prošnje za mednarodno zaščito v skladu z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito in zaradi zabeleženega povečanega števila nedovoljenih vstopov tujcev v državo. kopenskih mejah.

Pri pripravi novega predloga 24.a člena smo upoštevali predlog glede morebitnega pridobivanja
potrebnih zemljišč za vzpostavitev mejnih prehodov
(določitev “strateških” mejnih območih). Določa se, da je gradnja, postavitev,upravljanje ali prostorska ureditev območja mejnega prehoda iz 22. člena tega zakona in strateškega mejnega območja je v javnem interesu in v javno korist. Javna korist je izkazana, kadar je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje mejnega prehoda in je urbanistična podlaga zanj prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti ali države, s katerim se določi ureditveno območje mejnega prehoda. Za vprašanja glede razlastitve in omejitve lastninske pravice na nepremičninah, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja razlastitev in omejitev lastninske pravice.

Celotno besedilo predloga zakona je dostopno tukaj.

Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka 17.6.2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si