Odbor regij

Predstavitev odbora regij

S polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski uniji je nastopilo novo obdobje tudi za slovenske lokalne skupnosti.

Končno in dokončno bi lahko zapisali, saj je dejstvo, da je bilo vse do sedaj mednarodno povezovanje slovenskih občin zgolj neinstitucionalizirano, največkrat vzpostavljeno na podlagi lastnih pobud in iniciativ posameznih partnerjev.

Tudi celotno obdobje pogajanj za pristop Slovenije v veliko družino evropskih narodov je bilo zaznamovano z odsotnostjo lokalnih skupnosti iz procesa večine pogajanj o prevzemu pravnega reda za področja, o katerih so potekala pogajanja, vključno tistih, katerih izvrševanje že v sedanjem obdobju pomeni za marsikatero lokalno skupnost obvezo zagotavljanja znatnih dodatnih materialnih sredstev za izvrševanje prevzete enotne zakonodaje EU.

Prav v tem delu (ne)vključenosti slovenskih občin v neposredna pogajanja se Slovenija zelo razlikuje od držav, ki so postale polnopravne članice v predzadnjem krogu širitve leta 1995, npr. Avstrije in Finske, kjer so lokalni predstavniki preko močnih reprezentativnih, predstavniških organov sovplivali na pogajalska izhodišča nacionalnih vlad, in s tem na položaj občin v celoti po vstopu posamezne države k EU.

Evropska unija zagotavlja regionalnim in lokalnim skupnostim možnost delovanja in izpostavljanja njihovih stališč v posameznih zakonodajnih postopkih. Prav tako pa tudi uveljavljanja lastnih iniciativ sedmih članic in članov preko odbora regij, ki tako predstavlja sistemski okvir za delovanje tudi iz Slovenije.

Zastopanost slovenskih lokalnih oblasti v odboru regij je v primerjavi z zastopanostjo Slovenije v evropskem parlamentu sorazmerno boljša saj ima odbor regij po zadnji širitvi 344 članov, medtem ko evropski parlament sestavlja enkrat več parlamentarcev število dodeljenih mest Slovenije pa je enako kot to velja za odbor regij.

Seveda ponujena možnost neposrednega delovanja predstavnic in predstavnikov občin v institucijah Evropske unije sama po sebi ne zagotavlja nikakršnega uspeha, predstavlja pa pomemben izziv za izvedbo vseh potrebnih predpogojev, da se bo glas lokalne ravni iz Slovenije slišal tudi v pristojnih institucijah EU. Med katerimi odbor regij predstavlja prvo in tudi najbolj kvalitetno možnost uveljavljanja stališć in pobud slovenskih občin.

Obstoj strokovnih komisij pri odboru regij in polnopravno članstvo izvoljenih funkcionarjev na lokalni ravni dodatno zagotavlja in nudi uveljavitev stališč v najzgodnejših fazah obravnav posameznih vsebin.

Slovenske občine so z imenovanjem predstavnic in predstavnikov v vse organe odbora regij pridobile tudi mnoge, odprte možnosti dvostranskih povezav s partnerji v ostalih 25 članicah povezave.

Članstvo v odboru regij pa predstavlja tudi enkratno priložnost partnerskih povezav z zastopniškimi organi lokalnih oblasti v državah zahodnega Balkana in jugovzhodne Evrope predvsem z vidika vključevanja v programe Interreg.

VLOGA ODBORA REGIJ

Odbor regij je posvetovalno telo, kar izhaja iz Pogodbe o Evropski uniji. Ta zavezuje Evropsko komisijo in Svet Evropske unije, da sta se pri ustvarjanju novih predlogov dolžna posvetovati z odborom in sicer na področjih, ki imajo neposreden učinek na regionalno in lokalno raven. Področja so naslednja:

 • Ekonomska in socialna kohezija
 • Transevropska omrežja
 • Zdravstvo
 • Izobraževanje
 • Kultura
 • Zaposlovanje
 • Socialna politika
 • Okolje
 • Poklicno izobraževanje
 • Transport

Odbor izda v zvezi z konkretno temo svoje mnenje, ki pa ga svet in evropska komisija nista dolžna upoštevati. Odbor regij lahko za mnenje zaprosi tudi evropski parlament. Glavnino delovanja odbora predstavlja prav sodelovanje v procesu sprejemanja zakonodaje. Na lastno pobudo izdaja odbor mnenja ali resolucije.

Odbor regij, kot najmlajša institucija Evropske unije ima v sistemu odločanja unije in kljub posvetovalni vlogi, navkljub temu pa ima močan glas regionalne in lokalne ravni, katere glavna moč je v neformalnem uveljavljanju interesov.

SLOVENSKA DELEGACIJA V OR

V marcu 2002 je Vlada Republike Slovenije na podlagi formalne odločitve Odbora regij, da bodo predstavnice in predstavniki bodočih novih držav članic Evropske unije vabljeni kot opazovalke in opazovalci na plenarna zasedanja odbora regij, sprejela sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij lokalnih skupnosti Slovenije v mednarodnih organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih mednarodnih organizacijah, ter njihovem imenovanju.

V skladu z določili pogodbe iz Nice je Sloveniji pripadlo sedem mest za predstavnike lokalnih skupnosti od skupno 344 mest.

Minister za lokalno samoupravo je na podlagi predlogov obeh reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti v Sloveniji imenoval sedem predstavnic in predstavnikov lokalnih skupnosti članov v odboru regij iz Slovenije in njihove namestnice in namestnike.

Imenovani slovenski predstavnice in predstavniki so imeli do 1. maja 2004 status opazovalcev in opazovalk, s 1. majem 2004 in polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski uniji pa so tudi predstavnice in predstavniki slovenskih občin postali polnopravne članice in člani odbora regij.

Predstavnice in predstavniki se redno udeležujejo zasedanj delovnih teles kakor tudi plenarnih zasedanj odbora regij.

Pri svojem delovanju, nastopanja in predstavitvah stališč so popolnoma avtonomni in neodvisni od stališč vlade oziroma posameznih ministrstev. Vendar se je v dosedanjem načinu dela izkazalo za zelo koristno in uporabno predhodno preverjanje mnenj posameznih ministrstev, oziroma vlade v posameznih zadevah, ki so na dnevnem redu zasedanj odbora regij.

Dejstvo namreč je, da mora Slovenija, upoštevajoč njeno dimenzioniranost v prostoru evropskih institucij uporabiti vse instrumente za pravčoasno uskladitev in enotno predstavitev stališč vedno ko je to, upoštevajoč avtonomnost lokalnih oblasti, mogoče.

Člani slovenske delegacije v Odboru regij:

 1. Jasna Gabrič- članica OS občine Trbovlje
 2. Gregor Macedoni- župan MO Novo Mesto
 3. dr. Ivan Žagar -župan občine Slovenska Bistrica
 4. Tine Radinja – župan običine Škofja Loka
 5. Tomaž Roženj – župan občine Ravne na Koroškem
 6. Nuška Gajšek – županja Mestne občine Ptuj
 7. Robert Smrdelj – župan občine Pivka

Nadomestni člani v Odboru regij:

 1. Aleksander Saša Arsenovič – župan Mestne občine Maribor
 2. Vlasta Krmelj – županja občine Selnica ob Dravi
 3. Damijan Jaklin – župan občine Velika Polana
 4. Vladimir Prebilič – župan občine Kočevje
 5. Nejc Smole – župan občine Medvode
 6. Boris Zupančič – član OS občine Škofljica