• Domov
 • Novice
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. V predlogu zakona se uvajajo naslednje spremembe:

 • Uprave enote prevzamejo vlogo ARSO in odločajo o sprejemljivosti posega v naravo s smislu Direktive o habitatih
 • Zavod RS za varstvo narave postane obvezen mnenjedajalec v postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja.
 • Predlog Zakona na novo ureja obveznost pridobivanja naravovarstvenih pogojev pred izdajo mnenja o sprejemljivosti posega
 • Predlog zakona nadgradnja področja gojitve živali (nedvoumna in jasna opredelitev naključno razmnoženih živali kot nelegalno pridobljene živali, prepoved gojitve določenih živali, časovna omejitev dovoljenja za gojitev)
 • Podrobnejša ureditev in regulacija splošne in posebne rabe delov narave
 • Ureditev odškodnin zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah (jasnejša določitev pravil glede odškodninske odgovornosti)
 • Ureja se področje invazivnih vrst
 • Predlaga je dopolnitev določb, ki se nanašajo na ureditev vožnje v naravnem okolju (opredeljuje se pojem naselja, omogoča se vožnja z vozili na motorni pogon brez določanja namenske rabe, določa se, da je parkiranje v 5m pasu dovoljeno – razen če lastnih to izrecno prepoveduje z zaporo ali napisom, ureditev možnosti organiziranja javnih prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, dopolnjena je tudi določba glede prepovedi vožnje s kolesom)
 • Novost je širitev pristojnosti naravovarstvenega nadzornika za ustavitev voznika kolesa
 • Novost predstavlja možnost, da lahko tudi lokalne skupnosti izvajajo neposredni nadzor, če to želijo in se o tem sporazumejo z ministrstvom. Predlagano je izvajanje neposrednega nadzora v okviru izvajanja nalog občinskega redarstva. Ustrezno zakonsko podlago za to predstavlja določba v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu, ki med področji delovanja občinskega redarstva navaja tudi področje naravne dediščine. Na podlagi tako določenih izvajalcev neposrednega nadzora in sklenjenih dogovorov bo minister  javno objavil prikaz območij s seznamom posameznih izvajalcev neposrednega nadzora.

Celoten predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi, neuradno prečiščen osnutek zakona (z novimi členi pa tukaj).

Vabimo vas, da pripombe in predloge za skupni odziv občin preko SOS pošljete do srede, 5. junija 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

Dodatno:

Med drugim je v noveli zakona zajeta tudi ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst, kot posledica uveljavitve Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

V noveli zakona so vključene ključne določbe, ki so zakonske narave, podrobneje pa so aktivnosti vezane na invazivne tujerodne vrste opredeljene v osnutku Uredbe o izvajanju Uredbe 1143/2014/EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Iz MOP vabijo na predstavitev in razpravo o spremembah predpisov s področja ohranjanja narave vezanih na invazivne tujerodne vrste, ki bo v torek 21. 5. 2019. Prosimo vas, da interes za udeležbo sporočite na naslov info@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice