Povpraševanja

  • Povpraševanje zaključeno

Oprostitev NUSZ za poslovni prostor

Prejeli smo naslednje vprašanje občine članice s prošnjo po pridobitvi praks ostalih občin. “Naša občina omogoča zavezancem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oprostitve v primeru socialne ogroženosti zavezanca. Do tako imenovane socialne oprostitve so upravičeni prejemniki stalne denarne socialne pomoči in prejemniki pokojnine,...
  • Povpraševanje zaključeno

Odgovornost sedežnih občin SOU

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede informacij o odgovornosti sedežnih občin SOU. Dopis Ministrstva za javno upravo z dne 23. 1. 2024 vsebuje razlago po kateri bi naj bila SOU notranja organizacijska enota sedežne občine. MJU, FURS in AJPES imajo glede navedenega različna stališča, zato potrebujemo več informacij s...
  • Povpraševanje zaključeno

Sodelovanje pri aktualnem razpisu MOPE za izgradnjo sončnih elektrarn

Naslovila nas je občina članica, ki si želi poiskati občino, ki bi sodelovala pri aktualnem razpisu za izgradnjo sončnih elektrarn (v nadaljevanju SE) na javnih stavbah, pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, parkiriščih itd., dostopnem TUKAJ. Občina je v zvezi s tem že oddala povpraševanje na distributerja električne energije glede...
  • Povpraševanje zaključeno

Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster

Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanje občine članice v zvezi s sledečim: Občina je ena izmed občin, ki ima v svojem Statutu določeno razdelitev na ožje dele. Člani svetov ožjih delov se volijo na volitvah, ki se izvedejo hkrati z lokalnimi volitvami. Za izvedbo volitev članov svetov KS se uporabljajo ista volišča, kot za...
  • Povpraševanje zaključeno

Zavarovanje terjatev

Skupnost občin Slovenije naslavlja vprašanje občine članice v zvezi z zavarovanjem terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami. Občino zanima kako – s katerimi oblikami zavarovanja, zavarujete svoje terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami-občani. V primeru da fizična oseba predloži menice, kaj...
  • Povpraševanje zaključeno

Sredstva občin za srednje šole

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po prejemu odgovorov občin glede dodeljevanja sredstev za srednje šole. In sicer občina delno sofinancira materialne stroške in kadre v srednji šoli, da v mestu ohranja enoto srednje šole. Poleg tega občina nudi dijakom tudi finančne spodbude. Občino zanima koliko sredstev in za...
  • Povpraševanje zaključeno

Obračunavanje priznane obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri

Na Skupnost občin Slovenije se je obnila občina članica s prošnjo za pomoč glede obračunavanja obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri. Občino članico zanima ali ima katera občina računalniški program za obračunavanje priznane obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika  o priznani...
  • Povpraševanje zaključeno

Izdajanje gradbenih dovoljenj s strani UE

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za posredovanje vaših izkušenj pri izdaji gradbenih dovoljenj s strani Upravnih enot. Občino članico zanimajo ali vaše upravne enote izdajo gradbeno dovoljenje v primeru: Da ima parcela dostop do kategorizirane javne ceste, ki nima urejenega lastništva (ni občinska last) ? da ima...
  • Povpraševanje zaključeno

Obračun NUSZ v primeru sončnih elektrarn

Naslovila nas je občina članica in sicer glede obračuna Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v primeru sončnih elektrarn, pri čemur naproša za sodelovanje druge občine. Kot navaja občina, so v lanskem letu obračunali NUSZ za sončne elektrarne, ki so postavljene samostojno na tla, pri čemur so informacije črpali iz seznama BORZEN(a)....