Povpraševanja

  • Povpraševanje zaključeno

Obračun NUSZ verskim skupnostim

Prejeli smo naslednje povpraševanje občine članice s prošnjo po deljenju prakse ostalih občin. “Iz odločbe ustavnega sodišča št. U-I-11/16-29 z dne 17. 9. 2020 izhaja, da ZGO-1 na novo opredeljuje zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, za katera se plačuje in za katera se ne plačuje NUSZ in s tem na novo določi, kaj je predmet...
  • Povpraševanje zaključeno

Počitek med zaporednima delovnima dnema in seje občinskega sveta

Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanji, ki smo ju prejeli s strani občine članice, in vljudno naprošamo za sodelovanje. POČITEK MED ZAPOREDNIMA DELOVNIMA DNEMA Na kakšen način občina zaposlenim zagotavlja počitek med zaporednima delovnima dnevoma v skladu s prvim odstavkom 155. člena Zakona o delovnih razmerjih, saj mora počitek...
  • Povpraševanje zaključeno

Sofinanciranje javne gasilske službe

Občina članica ima od leta 2017 vpeljan sistem izračuna sofinanciranja, ki temelji na osnovi povprečnine oz. izračunane primerne porabe občine. Določen je minimum % od primerne porabe (za gasilce min. 3 %). Po 6 letih bi v občini radi naredili analizo sistema sofinanciranja in jih zanima podatek sofinanciranja javne gasilske službe od primerljivih...
  • Povpraševanje zaključeno

Taksa za neizkoriščeno stavbno zemljišče

S strani občine članice smo prejeli naslednje vprašanje in vas prosimo za sodelovanje: Zanimajo nas izkušnje z uveljavitvijo in obračunavanjem takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče, ki je predvidena in določena v 245. – 252. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 –...
  • Povpraševanje zaključeno

Omejitev dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu. (Občine pomoč na domu sofinancirajo, najmanj v višini 50 %.) Prosimo za odgovor na naslednje vprašanje – Ali v praksi vaša občina v zapuščinskem postopku uveljavlja...
  • Povpraševanje zaključeno

Upravljanje kmetijskih površin v pristojnosti Sklada kmetijskih zemljišč

V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije zbiramo informacije glede razpolaganja in upravljanja kmetijskih zemljišč, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Prosimo vas za odgovore na vprašanja: Ali ocenjujete, da bi se ovire oz. težave v razvoju občin zmanjšale v kolikor bi z zemljišči upravljale občine? Ali...
  • Povpraševanje zaključeno

Način opravljanja mrliške pregledne službe

v skladu s 3. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  mrliško pregledno službe (v nadaljevanju MPS) zagotavlja občina, pristojna glede na kraj smrti umrlega, za izvajanje MPS določi zdravstveni dom ali drugega izvajalca javne zdravstvene službe oziroma izvajalca sodnomedicinske dejavnosti. Na podlagi navedene...
  • Povpraševanje zaključeno

Evidenca o izrabi delovnega časa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima informacija glede vnosov v evidenco o izrabi delovnega časa v ostalih občinah (v skladu s spremembami Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki začnejo veljati 20. 11. 2023). Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Kako boste imeli v vaši občini […]