Povpraševanja

  • Povpraševanje zaključeno

Interni predpis v zvezi z izvajanjem javnih naročil

Na vas se obračamo s prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja ostalim občinam. Nadzorni odbor občine je, po vzoru ministrstev, izdal priporočilo, da sprejmejo interni predpis (pravilnik ali navodilo) v zvezi z izvajanjem javnih naročil, v katerem bi podrobno opisali posamezne postopke, po katerih se vodijo javna naročila, kdaj pridejo v...
  • Povpraševanje zaključeno

Sveti vaških/krajevnih skupnosti

Občina je v fazi odločanja glede sprememb delovanja sveta vaških skupnosti v prihodnje, zato smo na prošnjo občine prosili za pomoč v obliki odgovorov na sledeča vprašanja: Ali katera izmed vas nima formiranih ožjih delov občin (krajevne skupnosti, vaške skupnosti..)? Ali katera, ki sicer ima teritorialno gledano formirane ožje dele občine (KS,...
  • Povpraševanje zaključeno

Povpraševanje – Izplačilo NUSZ zaradi poplav in plazov

Na nas se je obrnila občina članica, ki jo zanima sledeče: ali je katera izmed občin, na območju katere so lastniki nepremičnin utrpeli škodo zaradi poplav ali plazov, skladno s 120. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) delno ali v celoti izplačala nadomestilo za uporabo...
  • Povpraševanje zaključeno

Izvajanje Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Na občine smo se obrnili s prošnjo po sodelovanju pri povpraševanju glede izvajanja Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22) oz. vzpostavitve novega registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Na prošnjo občine članice nas je zanimalo, kako boste zagotavljali oz. zagotovili skladnost z Uredbo o registru pravnih...
  • Povpraševanje zaključeno

Merila za dodelitev denarnih sredstev iz prejetih donacij

Na vas se obračamo z naslednjim vprašanjem: ali ima vaša občina sprejeta Merila za dodelitev denarnih sredstev iz prejetih donacij na račun občine za oškodovance v naravnih nesrečah? V kolikor jih imate nam jih prosimo posredujte do četrtka, 28. 9. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.  
  • Povpraševanje zaključeno

Odmera NUSZ

Pri odmeri NUSZ je Občina trčila ob naslednjo težavo in sicer je bilo NUSZ odmerjeno za določeno stanovanjsko hišo, katero je občan renoviral in ki je postavljena na parceli, ki je v lasti 4 solastnikov – v lasti občana ter 3 oseb za katere je iz zemljiške knjige razvidno (in tudi dejansko) živijo v Argentini. […]
  • Povpraševanje zaključeno

Dovoljenja za »agro fotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih

Prejeli smo vprašanje občine glede postopka izdajaje dovoljenja za »agrofotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih. Po novem zakonu ZKZ-3 je le to dovoljeno umeščati v prostor na kmetijska zemljišča z nižjo bonitetno oceno. V primeru občine v tekstualnem delu OPN nimajo dikcije, ki bi to dovoljevala. Zanima nas: kako obravnavate te vloge druge...
  • Povpraševanje zaključeno

Število občinskih sej

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjega vprašanja. Koliko sej občinskih svetov letno izvedete v občini? Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do torka, 3. 10. 2023 na naslov  alja.lipnik@skupnostobcin.si.  
  • Povpraševanje zaključeno

Povpraševanje – Elektronsko poslovanje

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: “Zanima nas ali ima katera občina vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku. Želeli bi navezati kontakt z občino, ki ima vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku, ker bi nam bilo to v pomoč pri...