• petek, 15.12.2017.
  • CirCe

Drugo srečanje deležnikov v projektu CIRCE

V torek, 12.12.2017, je potekalo 2. srečanje deležnikov v projektu CIRCE. Projekt je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva v Evropi. Cilj projekta je pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem spreminjanja ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter izkušenj med partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo analizo gospodarskega sistema

Na prvem srečanju deležnikov, ki je potekalo konec maja v Ljubljani, smo obravnavali priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji s perspektive občin v treh sektorjih: hrana/kmetijstvo, ravnanje z odpadki in turizem. Prepoznane priložnosti so zbrane v zapisu, ki je objavljen tukaj.

Del projektnih aktivnosti, ki jih izvajamo sedaj se osredotoča na ovire za razvoj krožnega gospodarstva. Pripravili smo vprašalnik za deležnike v projektu, katerega namen je ugotoviti glavne ovire za razvoj krožnega gospodarstva v ustreznih sektorjih. Na 2. srečanju deležnikov v projektu CircE smo se tako osredotočali na do takrat pridobljene odgovore o ovirah, ki jih deležniki prepoznavajo, nekaj časa pa smo namenili tudi diskusiji o posameznih identificiranih ovirah.

Na področju turizma so bili kot največje ovire prepoznani konkurenca z običajnim poslovanjem, neustrezni pravni okviri, poslovni odnosi do zelenih poslovnih in miselnih okvirov na upravljavskih in operativnih ravneh, pomanjkanje internalizacije zunanjih učinkov, dodatni stroški poslovanja, težki dostop do ustrezne zelene tehnologije in pomanjkanje spretnosti in sposobnosti.

Na področju hrane so bili kot največje ovire prepoznani nezadostne količine izdelkov za ponudbo, nepripravljenost za oddajo skupnih ponudb, zahtevane količine niso znane, naročniki upoštevajo najnižjo ceno kot bistveno/edino merilo (kljub sedaj ustreznim pravnim podlagam) in odnos strank.

Na področju odpadkov je bilo kot najpomembnejša ovira prepoznan nerazvit trg sekundarnih surovin.

V sektorju grajenega okolja je bilo kot najpomembnejša ovira prepoznano nezadostno vključevanje akterjev krožnega gospodarstva v dobavno verigo, poslovni odnos do zelenih poslovnih in miselnih okvirov na upravljavski in operativni ravni, vrednote in odnos strank, nizki dobiček in ponovno, javna naročila oz. najnižja cena kot merilo pred krožnim gospodarjenjem.

Na podlagi razprave z deležniki in njihovih prispevkov bomo v sklopu projekta CIRCE analizirali vpliv najpomembnejših ovir, jih razvrstili po prioriteti in raziskali možnosti za njihovo odpravo.