Občina Šentjur: Ureditev pešpoti in kolesarske steze ob Pesnici

Izvedba: 2017 – 2019

Financiranje: Občina Šentjur: celotna 1. faza, 2. faza delno sofinanciranje iz Evropskega kohezijskega sklada

V dveh fazah je Občina Šentjur uredila skupno več kot 2 km pešpoti in kolesarskih stez ob vodotoku Pešnica, ki sedaj predstavljajo neprekinjeno povezavo skozi celotno mestno središče in so v skladu s cilji trajnostne mobilnosti, sprejetimi v Celostni prometni strategiji občine. Glavna prometna žila skozi mesto je tranzitna in izjemno obremenjena regionalna cesta Dole – Šentjur, kjer se v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo trenutno gradi krožišče s podhodom. Občina pa je z ureditvijo pešpoti in kolesarskih steza vzporedno, nižje, ob vodotoku, omogočila prebivalcem in obiskovalcem vsakdanje poti stran od hrupa in gostega prometa, ob zelenju, drevesnih zasaditvah (deloma obnovljenih v sklopu projekta), v objemu narave. Izvedena je bila ureditev odvajanja meteornih voda, delna prestavitev ter zaščita obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Nameščena je bila sodobna parkovna infrastruktura, nove klopi, smetnjaki, javna razsvetljava ter svetlobne oznake za nočni čas.

Predhodno obstoječa ozka, dotrajana pot, je bila razširjena na 3,5 metra, s pasovoma za pešce in kolesarje, ki povezujeta gosto naselje stanovanjskih blokov in hiš z upravnim središčem mestnega jedra (občina, UE, pošta, banke), vmes potekata tik ob velikem sodobnem športnem parku z različnimi igrišči in prenovljenim bazenom ter ob dveh vrtčevskih enotah (na drugem bregu vodotoka je načrtovan tudi mestni park). Pešpot in kolesarska pot se nadaljujeta do zdravstvenega doma in lekarne ter avtobusne in železniške postaje, prav tako do trgovsko-obrtnega središča ter industrijske cone. Obenem pa se kolesarska steza naveže na prihajajočo državno traso kolesarske povezave Šentjur – Štore – Celje (iz smeri Štor) ter na traso proti Šmarju pri Jelšah. Obenem je Občina Šentjur kolesarsko stezo in zarisane trase podaljšala še proti večjemu naselju Hruševec.
Občina je v letu 2020 vzpostavila tudi ustrezne lokacije in se vključila v javni medobčinski sistem izposoje navadnih in električnih koles Kolesce in postajališča smiselno razporedila ob urejeno kolesarsko infrastrukturo.

Foto: Občina Šentjur