ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Izvajanje Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti

Na nas se je obrnila občina čanica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede izvajanja določila šestega odstavka 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, ki določa, da če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne uveljavljajo vračanja lastninske pravice, ostanejo oziroma postanejo nepremičnine na območju bivše agrarne skupnosti last občine. Občina mora te nepremičnine v šestih mesecih od dneva pridobitve ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti, na območju katere te nepremičnine ležijo.

Gre za primere, ko je občina delež v agrarni skupnosti pridobila v okviru dedovanja po osebi brez dedičev oziroma so se vsi dediči odpovedali dedovanju. Glede na dikcijo zakona, mora občina pridobljeni delež na nepremičninah ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti, na območju katere te nepremičnine ležijo.

Zanimalo nas je:

  1. Na kakšen način v vaši občini izvajate določila šestega odstavka 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti? Kaj za vas v konkretnem primeru sploh pomeni (brezplačna) raba in upravljanje, če vemo, da gre za delež na nepremičninah, navadno na gozdnih zemljiščih, ki so v skupni lastnini oziroma solastnini?
  2. Kako naj krajevna skupnost sploh izvaja tako rabo – ali to konkretno pomeni tudi izsekavanje gozdov, ter prodajo lesa? 

Zbir odgovorov je dostopen na povezavi TUKAJ.