SOS opozorila poslanke_ce glede dviga povprečnine ter znižanja stroškov občin

Skupnost občin Slovenije je poslankam in poslancem posredovala stališče glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov v RS za leti 2023 in 2024.

V dopisu smo izpostavili, da so naši predstavniki že med pogajanji glede višine povprečnine v letu 2022 za leto 2023 opozarjali, da bodo višanja plač v javnem sektorju in splošne podražitve povzročile težave občinam pri izvajanju vseh zakonskih nalog, ter da dogovorjena povprečnina ne zadostuje za kritje stroškov za izvajanje zakonskih nalog.

Povečana povprečnina namreč ne omogoča kritja novih obveznosti, ne samo iz naslova popravkov plač zaposlenih v javnem sektorju na lokalni ravni, temveč tudi zdajšnje in bodoče zakonodajne spremembe, s katerimi bi državna raven dodatno obremenila občine.

Stroški za izvajanje zakonskih nalog v letu 2022 so namreč znašali 1.485.826.955,54 € oziroma 726,76 € na prebivalca, medtem ko je bila zakonsko določena povprečnina v višini 645 €. To pomeni, da so občine v letu 2022 prejele 81,76 € na prebivalca manj, kot so dejansko imele stroškov za izvajanje zakonskih nalog.

Kljub najvišji določeni povprečnini smo opozorili, da imajo občine tudi najvišje stroške za izvajanje zakonskih nalog. Kot je bilo navedeno zgoraj, določena povprečnina za leto 2023 ne krije stroškov za izvajanje zakonskih nalog iz preteklega leta. Popravke plač zaposlenih na lokalni ravni, katerih financerke so občine ( predšolska vzgoja, kultura, šport,…), ki so običajno najvišji del stroškov financiranja neke naloge in nanje občine nimajo vpliva, je tako nujno reševati izven sistema določanja višine povprečnine. Namreč ta že zaradi samega sistema določanja ter »posplošitve« stroškov izvajanja zakonskih nalog ne omogoča ustreznega kritja tovrstnih stroškov.

Ker se inflacijski pritiski nadaljujejo, ker so cene energentov še vedno (ne glede na določene omejitve cene) zelo visoke, še posebej v primerjavi s cenami v preteklem letu, ker so investicijske potrebe velike, tudi v luči črpanja evropskih sredstev, so nujni dodatni razmisleki o financiranju občin oz. o zagotavljanju dodatnih virov občinam za naloge, ki so na lokalni ravni potrebne.

Izpostavili smo še, da se v SOS sicer zavedamo, da se predlagane spremembe ZIPRS za leti 2023 in 2024 ne nanašajo na večanje finančnih sredstev različnim proračunskim porabnikov, vendar smo hkrati opozorili, da so razmere v občinskih financah takšne, da ne omogočajo dodatnih obremenitev. Poslanke in poslance smo zato pozvali k razmisleku o zmanjšanju stroškov občin.