Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse subjekte v sektorju morskega gospodarskega ribolova in akvakulture, da v skladu z odločbo o odobritvi pravice do javnih sredstev za morebitno neizpolnjevanje končne predvidene vrednosti kazalnikov rezultata, ki so vezani na naložbo, uveljavijo pravico do višje sile.

Gre za subjekte, ki so v finančnem obdobju 2014-2020 prejeli javna sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2014-2020 za nakup opreme ali naložbe in so jim naložbo kakorkoli uničile nedavne poplave in zemeljski plazovi iz avgusta 2023 oziroma kakršna koli naravna nesreča, kot je definirana v Uredbi o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20, 90/21 in 115/22) in Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21, 49/22 in 79/23).

V tem primeru svetujemo, da Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pisno obvestijo o pojavu višje sile in nastali škodi ter predložijo ustrezna dokazila o škodi v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

Vir: MKGP