Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli poziv za posredovanje celovitih predlogov prioritetnih nalog, vključno z organi v sestavi, ki bi jih uvrstili v Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024 in imajo le-te podlago ob smiselni uporabi Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 ReNPVNDN16-22 (Uradni list RS, št. 75/16).


Kot pomoč pri posredovanju predlogov, vam spodaj posredujemo letni Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022, kjer so razčlenjeni predlogi prioritetnih nalog resorjev, vključno z rgani v sestavi. Prosimo vas, da dopolnitve, predloge oziroma spremembe v dokumentu zapišete z vključeno možnostjo »sledi spremembam«.

Vaše predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 24. januarja 2024.