Informacije za uporabnike pitne vode

25. januarja 2024 je bil v organizaciji ZKGS izveden posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi. Na posvetu je bila izpostavljena tudi problematika zagotavljanja informacij za uporabnike pitne vode in letnih poročil o pitni vodi. Ministrstvo za zdravje je posredovalo informacije za uporabnike pitne vode, ki pojasnjujejo, kako lahko uporabniki javne službe in lastniki zasebnih vodovodov prejmejo letno poročilo o pitni vodi: Kakovost pitne vode

Pojasnila povzemamo v nadaljevanju:

Upravljavci vodovodov informacije o pitni vodi uporabnikom pitne vode zagotavljajo preko spleta na uporabniku prijazen in prilagojen način. Informacije  so določene v Prilogi 4 Uredbe o pitni vodi.

Poleg tega upravljavci vodovodov zagotavljajo, da vsi uporabniki javne službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in vsi lastniki zasebnega vodovoda do 31. marca tekočega leta prejmejo letno poročilo o pitni vodi v najustreznejši in lahko dostopni obliki, na primer na računih ali v digitalni obliki prek pametnih aplikacij. Letno poročilo o pitni vodi vsebuje vsaj naslednje informacije:

  • o izmerjenih vrednostih parametrov pitne vode iz Priloge 1 uredbe za preteklo leto,
  • o ceni dobavljene pitne vode za liter in kubični meter,
  • o količini pitne vode, ki jo porabi uporabnik javne službe ali lastnik zasebnega vodovoda, vsaj na leto ali na obračunsko obdobje, skupaj z letnimi trendi porabe, če so ti podatki upravljavcu vodovoda znani,
  • o primerjavi letne porabe pitne vode uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda s povprečno porabo uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda, če so ti podatki upravljavcu vodovoda znani,
  • o povezavi do spletnega mesta, ki vsebuje informacije iz Priloge 4 uredbe. 

Najobsežnejši del informacij, ki jih mora vsebovati letno poročilo, to je informacije o izmerjenih vrednostih parametrov pitne vode iz Priloge 1 uredbe za preteklo leto, so lahko objavljeni na spletnih straneh in so tako dostopni uporabnikom.

Druge informacije letnega poročila, ki so vezane izključno na uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda, so lahko na enostaven način dodane k mesečnemu računu, ki ga prejemajo uporabniki javne službe oziroma lastniki zasebnega vodovoda, ali pa so dostopne v digitalni obliki prek pametnih aplikacij.