Predlog Nacionalnega programa za kulturo z akcijskim načrtom za obdobje 2024 - 2031 v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (ReNPK 24–31) in Akcijski načrt 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031.

Resolucija temeljne strateške cilje, ki usmerjajo oblikovanje ukrepov in dolgoročno tudi kulturno politiko, umešča v tri stebre: Kultura za povezano družbo, Kultura kot javno dobro in Kultura za trajnostno prihodnost. Novost so prečne politike, med njimi krepitev pogojev dela, dostopnost, internacionalizacija in zeleni prehod. 

Akcijski načrt vsebuje 75 konkretnih ukrepov in seznam 43 prebojnih investicij. Uvajajo se številne novosti: od priprave pilotnih razpisov za povezovanje kulture in zdravja, decentralizacijo (gostovalna mreža in mreža rezidenc), spodbujanje zelenega prehoda, kulturno-umetnostno vzgojo in profesionalni razvoj samostojnih novinarjev. Vključeni so tudi ukrepi protipoplavne sanacije, med drugim izgradnja regijskih depojev in zaščita kulturnih spomenikov. Vrsta ukrepov se ukvarja z izboljšanjem pogojev dela, tako med samozaposlenimi v kulturi in v nevladnem sektorju, kot tudi v javnih zavodih.

Dokumenti:

Rok za oddajo komentarjev in pripomb na dokumenta znotraj SOS je do vključno 7. marca 2024 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.