8. seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Dne 12. 4. 2024 se je na 8. seji sestala delovna skupina za lokalno samoupravo. Na seji je Skupnost občin Slovenije zastopal podpredsednik mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto. Prisotni so obravnavali naslednje teme – imenovanje Operativne podskupine za pripravo predlogov sistemskih sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov občin, urejanje plač direktorjev regionalnih razvojnih agencij, problematika obnove in izvedbe projektov, potrebnih za zaščito ljudi in premoženja pred naravnimi nesrečami, obravnava predloga novele ZFO-1, razprava o Predlogu MJU za ureditev razmerja glede uporabe prostorov za upravne enote na podlagi 103. člena Zakona o upravi, problematika občin pri črpanju EU in SLO sredstev, popolnitev delegacije v Kongresu regionalnih in lokalnih oblasti pri Svetu Evrope.

Generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje lokalno samoupravo, Maja Pogačar, je članom DS predstavila bistvene razloge zaradi katerih so se na MJU odločili, da občinam predlagajo sporazumno ureditev brezplačnih prenosov poslovnih prostorov, ki jih uporabljajo upravne enote za izvajanje svojih nalog, v last države. Z dopisom so želeli opozoriti tudi na to možnost po veljavni zakonodaji.

Vodja Sektorja za lokalno samoupravo, dr. Roman Lavtar je prisotne seznanil z nadaljevanjem procesa finančnih razbremenitev občin, ki se je začel v obdobju 2020-2022. Imenovana je bila Delovna podskupina za pripravo predlogov sistemskih sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov občin. Člani so: Jasmina Vidmar (SOS), Urša Rupar (SOS), Saša Bistan (ZMOS), Miran Košpenda (ZMOS), Mateja Krvina (ZOS), Tina Rosina (ZOS). V delovni podskupini sodelujejo še predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance ter  resornih ministrstev, v čigar delovno področje bodo posegali obravnavani predpisi.

Državni sekretar na MKRR, Srečko Đurov je predstavil problematiko uvrščanja delovnih mest direktorjev RRA, ki so po plačni lestvici Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju pogostokrat razvrščeni v nižje plačne razrede kot pa sami zaposleni v RRA. Ga. Bolta Saje je v okviru točke pozvala, da se združenjem občin glede na pogajanja o plačnih stebrih, ki so v teku, omogoči daljši rok za podajanje pripomb na prilogo Plačnega razreda B.

Mag. Gregor Macedoni je v razpravi o predlogu novele ZFO-1 v imenu občin, ki jih zadeva romska problematika in v zvezi z njo sofinanciranje občin z evidentiranimi romskimi naselji, podal stališče, da nasprotujejo novelirani določbi 20. a člena, saj ne odraža ne pravnega in ne dejanskega stanja, s katerimi se srečujejo te občine. Glede predlagane spremembe ZFO-1 so predstavniki MJU podali zadržke, oba predloga tako ZOS kot SOS sta za vladno stran nesprejemljiva. Prisotni so sklenili, da se pred nadaljnjo obravnavo novele ZFO-1 organizira skupni sestanek z MF, MJU in združenji občin.

(Foto: Ministrstvo za javno upravo)