Ministrstvo za naravne vire in prostor pristopilo k preveritvi veljavnih poselitvenih območij

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristopilo k preveritvi veljavnih poselitvenih območij
aglomeracij za področje oskrbe s pitno vodo in področje odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode
. Z namenom pregleda stanja na obeh področjih in identifikacije težav z uporabo
veljavnih določb so vse slovenske občine že povabili k izpolnitvi dveh anketnih vprašalnikov:

V obeh vprašalnikih so tudi rubrike o investicijah, v izvajanju ali v načrtovanju. Informacije o tem
bodo MNVP služile ne le za preverbo stanja, ampak tudi za pripravo novega državnega
programa financiranja sistemov, ki niso upravičeni za črpanje sredstev iz evropske kohezijske
politike.
Prosimo vas, da vprašalnike izpolnite in posredujete na MNVP do 31.7.2024.