• petek, 07.10.2016.
  • CirCe

Projekt CircE pogojno že odobren

Nadzorni odbor Interreg Evropa je pogojno odobril 66 projektov, od 211 vlog, prejetih v okviru drugega razpisa za zbiranje predlogov. Med pogojno odobrenimi projekti je tudi projekt CircE, kjer je vključen tudi SOS, kot član mednarodnega konzorcija. O oddani vlogi za sofinanciranje projekta CircE smo poročali 20. maja, naj še enkat na kratko povzamemo vsebino:

Ideja projekta CircE je podpreti in izboljšati izvajanje obstoječih akcijskih načrtov za zeleno gospodarstvo. Zeleno in krožno gospodarstvo, ki spodbuja učinkovitost uporabe virov, daje podjetjem v zameno konkurenčno prednost zaradi posledičnih prihrankov pri stroških. Prav tako spodbuja razvoj novih dejavnosti in kakovostnih delovnih mest in zmanjšuje odvisnost od uvoza energije, surovin in blaga. Zato je postalo temeljni vir inovacij in mednarodne konkurenčnosti za podjetja, zlasti za MSP. Spodbujanje zelenega in krožnega gospodarstva predstavlja priložnost za spodbujanje trajnostne rasti.

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 je ključni izvedbeni dokument v Sloveniji, ki predstavlja prednostne cilje  naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU v programskem obdobju 2014-2020 s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020.

Operativni program vključuje tudi ukrepe za prehod k krožno gospodarstvo v okviru prednostnih osi 9, ki pokriva tudi prednostne naložbe v zvezi s strategijami CLLD. Tu lahko podpirajo dejavnosti, ki prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in podpori vzpostavitvi nizkoogljičnih in “zero-waste” (nič odpadkov) skupnosti, s čimer se spodbuja okolju prijazno gospodarstvo, ki temelji na učinkoviti rabi virov. SOS bo prispeval k vsebini sodelovanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o stanju v Sloveniji. Delili bomo najboljše prakse in pridobljene izkušnje z občinami. Naslovili bomo pristojne nacionalne institucije s predlogi za pripravo boljših politik in uporabo finančnih mehanizmov, ki bodo podpirale lokalno raven ter mala in srednja podjetja pri doseganju rezultatov krožnega gospodarstva. SOS v projektu prepoznava prednosti na področju učenja iz dobrih praks iz partnerskih regij, pridobivanju pregleda stanja priložnosti in ovir za krepitev usmerjenosti v krožno gospodarstvo, prenos znanja in uporabo doseženih rezultatov.