• petek, 16.02.2018.
  • CirCe

SOS na sestanku s pripravljavci Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije

Slovenija se pridružuje evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo umeščajo med strateške prioritete (Nizozemska, Finska, Danska) in so že pripravile svoje nacionalne kažipote, na podlagi katerih krepijo konkurenčnost gospodarstva in obenem kakovosti bivanja. V postopku priprave kažipota je bilo organiziranih 12 regionalnih posvetov, prepoznanih 12 dobrih praks in 12 potencialov za krožni prehod. V proces je bilo že doslej neposredno ali posredno vključenih več kot 2.000 deležnikov. Med njimi je bila na sestanek kot izbrani deležnik povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki je članica Partnerstva za zeleno gospodarstvo in izvaja projekt CircE, namenjen večanju krožnih potencialov, ter projekt GreenS s podporo zelenemu javnemu naročanju.

Na sestanku, ki je bil namenjen dopolnjevanju smernic in priporočil za boljši prehod Slovenije v krožno gospodarstvo sta predstavnici SOS izpostavili v sklopu CircE prepoznano potrebo in izjemno priložnost za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji na področju turizma, tako kot so turizem prepoznavali tudi deležniki na vseh regionalnih posvetih. Dejstvo je, da je krožno gospodarstvo v turizmu še zelo novo in neraziskano področje, ki pa zaradi svoje narave dejavnosti pokriva mnoge aspekte trajnostnega ravnanja z viri, in medsebojno povezuje različne sektorje kot so energija (OVE) in voda (ponovna raba), hrana (kratke verige), odpadki (zero waste, zmanjševanje, reciklaža), grajeno okolje (koriščenje obstoječe infrastrukture, način gradnje in materiali), informacijska tehnologija (blockchain) idr. Skupnost občin Slovenije je izrazila prepričanje, da bi z intenzivnejšimi napori in fokusom na razvoj krožnega turizma v Sloveniji lahko postali referenčna država in »učilnica« za druge države in regije, še posebej upoštevajoč dejstvo, da se identificiramo kot zelena država. Pripravljavci Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije so predlog pozdravili in ga ocenili kot obetavnega. V kolikor v kažipotu pogrešate kakšno, za vašo občino pomembno vsebino vas vabimo, da nam to sporočite na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Naslednja etapa Kažipota bo predstavljena marca, ko bodo zbrani povzetki razprav, dialogov, sestankov in delavnic, ki so na programu v okviru procesa snovanja Kažipota, konec aprila bo dokument zaključen, proces prehoda v krožno gospodarstvo pa se bo s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo, platformo Circular Change in ostalimi deležniki nadaljeval. Prehod v krožno gospodarstvo je namreč dolgoročen proces, ki zahteva vključevanje in sodelovanje vseh deležnikov, jasno podporo vlade in konkretne spodbude za krožne prebojnike.

Predstavitev končnega dokumenta bo potekala v sklopu tretje mednarodne konference  Circular Change, ki se bo odvijala 10. in 11. maja 2018. Tokrat bo osredotočena na kažipote za krožni prehod evropskih članic. Prvi dan bo v sodelovanju s partnerji konference organiziran v Kostanjevici pri Krki, drugi pa v Mariboru.