• četrtek, 05.11.2020.
  • ICC

Sestanek slovenskih ICC občin s Porto Digital na temo platforme

Dobra ideja je da se občine, ki rabijo platforme preko SOS povežejo in združijo kadrovske in finančne vire, vzpostavijo skupno zasnovo za odprto, modularno platformo. Takšno skupno zasnovo oz. arhitekturo, lahko zainteresirane občine z izbiro njim zanimivih modulov uporabijo, vse pa imajo enako strukturo, enake tipe baz podatkov, enake mehanizme za izmenjavo podatkov med moduli, enak način zaščite, itd…kar predstavlja znaten potencial pri prihrankih za vzdrževanje in nadaljnji razvoj. Tako sta odgovorila Andre Sa Miranda in Ana Crneiro iz neprofitnega podjetja Porto Digital, ki zaposluje 25 ljudi in skrbi za razvoj, digitalizacijo in IKT infrastrukturo mesta Porto z okolico.

V okviru pobude ICC, so se konzorcij SOS, Občina Idrija in konzorcij mestnih občin 5. novembra 2020 sestali s Portugalskimi kolegi iz Porta Digital, da bi podrobneje predstavili svojo dobro prakso z urbano platformo. Platforma je odprtokodna in omogoča zajem in obdelavo podatkov iz različnih virov.

Na vprašanje o vsebinah, kaj nudijo preko urbane platforme občanom, so izpostavili dve rešitvi. MaaS, mobilnost kot storitev, ki občankam in občanom omogoča, da lahko na točki A s pametnim telefonom dobijo čim več razpoložljivih podatkov, koliko časa in denarja potrebujejo do točke B. V ozadju so podatki o geo-lokaciji posameznih avtobusov v realnem času, o geo-lokacijah točk, kjer si lahko izposodijo kolo ali skuter ali drugo, o taksi in Uber in drugih prevoznikih, podatki o zastojih, delih na cesti in podobno. Vsi ti podatki se preko urbane platforme po vnaprej domišljenem algoritmu občanu prikažejo v informacije, ki mu pomaga izbrati najugodnejšo varianto. Drug primer je povezan s turizmom in trenutnimi epidemiološkimi izzivi. Gre za štetje ljudi na tako imenovanih hot-spotih, kjer je trenutno zaradi epidemije nezaželeno večje število ljudi, da se lahko v občinski upravi primerno in pravočasno odzovejo z ukrepi.

Financirali so jo v okviru več različnih EU projektov izpostavljeni so bili bili:

Na vprašanje kako so začeli, so odgovorili da so prvo poskrbeli za infrastrukturo v mestu, Wi-Fi in optiko. Poudarili so pomen dobrega poslovnega modela, saj morajo kljub svoji neprofitnosti pokrivati stroške in skrbeti za razvoj. Poudarili so tudi prednost, ki jo imajo v smislu elastičnosti in fleksibilnosti s tem, ko niso del občinske uprave, saj so postopki zaradi birokratskih ovir tam dolgotrajnejši in pravno-formalno bolj omejeni. Kljub temu, so poudarili, je sodelovanje z občinsko upravo zelo tesno in to z vsemi oddelki, ne le IT oddelkom ki je namenjen tehnični podpori občinski upravi in šteje od 70-100 ljudi.

Časa za vprašanja je kmalu zmanjkalo, zato smo predstavnika Porta zaprosili za nadaljnje sodelovanje.

Kratka predstavitev Porta Digital

Porto Digital je zasebno neprofitno združenje. Leta 2004 so ga ustanovili Občina Porto, Univerza v Portu in Portugalsko poslovno združenje (AEP) v sodelovanju s podjetjem Metro iz Porta, kot javno zasebno partnerstvo, da bi spodbujali IKT projekte v okviru mesta Porto in na območju njegove metropolitanske regije. Glavni cilji Porta Digital so:

  • izboljšati kakovost izobraževanja, zlasti s povečano uporabo IKT na vseh ravneh študija, in prispevati k zmanjšanju digitalnega razkoraka;
  • spodbujati sprejemanje tehnologij, ki zmanjšujejo birokracijo in povečujejo integracijo in učinkovitost občinskih služb;
  • razviti inovativne postopke javnih naročil;
  • spodbujanje mestnega podjetniškega ekosistema ter tehnoloških in socialnih inovacij;
  • spodbujanje odprtih inovacij in navzkrižno uporabo idej med mestnimi deležniki;
  • povečanje mesta kot živega laboratorija.

Od leta 2006 do leta 2008 je Porto Digital v mestu Porto uvedel omrežje optičnih vlaken in javno dostopno omrežje Wi-Fi, ki sta se od takrat povečala in izboljšala. Leta 2010 so sodelavci podjetja Porto Digital, ki jih vodi občina Porto, začeli novi strateški načrt, katerega namen je pospeševati razvoj mesta Porto v mesto, temelječe na znanju, kjer imajo inovacije ključno vlogo.

Občina Porto je družbi Porto Digital dodelila odgovornost za vzdrževanje in širjenje telekomunikacijske in IoT infrastrukture mesta Porto (zlasti optičnih vlaken in omrežij Wi-Fi ter mestnih senzorjev) in razvoj urbane platforme za konsolidacijo podatkov na območjih mobilnosti, okolja, energije in civilne zaščite. Poleg tega Porto Digital sodeluje tudi z občino Porto pri razvoju inovacijskega in podjetniškega ekosistema, sodelovanju skupnosti ter internacionalizaciji in povezovanju mesta Porto.

V skladu s tem je Porto Digital ključni akter pri oblikovanju in izvajanju pametnih in trajnostnih mestnih strategij in politik, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja prebivalcev, delavcev, podjetnikov, obiskovalcev in turistov mesta Porto.