Zaključili I. del 3. tradicionalnega srečanja županj in županov

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije je 17. 1. 2023 v Ljubljani potekal prvi del tretjega tradicionalnega srečanje županj in županov slovenskih občin. Srečanja se je udeležilo več kot 120 županj, županov, podžupanj in podžupanov, direktoric in direktorjev občinskih uprav. Udeležila se ga je tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in zbrane uvodoma nagovorila. Zbrane sta na srečanju nagovorila tudi predsedujoči SOS dr. Vladimir Prebilič in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, ki sta poudarila delovanje občin v dobrobit občank in občanov ter pohvalila medsebojno sodelovanje znotraj skupnosti, med občinami, strokovnimi službami občin ter strokovnjaki.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je vsem izvoljenim županjam in županom čestitala ob izvolitvi, jim zaželela uspešen mandat ter poudarila pomen sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo, zlasti v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, skupaj s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V okviru dosedanjega sodelovanja je izpostavila tudi dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024 (v višini 700 evrov na prebivalca). Ministrica se je dotaknila tudi vprašanja funkcionarskih plač in prenove plačnega sistema. Omenila je, da je cilj in rok vlade za prenovo 30. junij 2023, sama izhodišča za prenovo plačnega sistema pa bodo predstavljena v kratkem na koalicijskem vrhu. Nato bo sledil odprt dialog z različnimi skupinami, tudi občinskimi funkcionarji in zaposlenimi na občinah. Da so bile funkcionarske plače zadnja leta podcenjene, se zaveda tudi ministrica, ki je izpostavila, da bo vlada predloge sprememb plačnega sistema skušala poiskati v konsenzu, saj nenazadnje plače pomenijo družbeni dogovor, s katerim se moramo vsi strinjati.

Predsedujoči Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič se je ministrici zahvalil za dobro in plodno sodelovanje ter poudaril željo po partnerstvu v prihodnosti. Dotaknil se je povprečnine z ozirom na dvig plač v vrtcih in zvišanje minimalne plače ter splošne draginje in poudaril, da je sedaj vse tisto, kar je bilo izborjenega in kar je bilo namenjeno pospešitvi investicijskih ciklov v lokalnih okoljih, začelo kopneti. Zate je ministrico in vlado povabil k odprtju dialoga na to temo. »Osebno menim, da bi bilo prav deliti finančno breme enakomerno med občinami in državo ter tako zavarujemo naše uporabnike, se pravi otroke in starše. Občine ne bežimo od odgovornosti, ne strinjamo pa se, da bi občine v celoti krile ta bremena. V nasprotnem primeru bomo lokalne skupnosti hendikepirane pri zagotavljanju črpanja evropskih sredstev, saj moramo zagotavljati lastno udeležbo iz proračunskih virov,« je dodal dr. Prebilič. Na temo uskladitve plač funkcionark in funkcionarjev je omenil nedavne dodatke za skupino funkcionarjev v javni upravi in izpostavil, da bi pričakoval več predhodnega medsebojnega dialoga in usklajevanja. Izpostavil je na že 12 let trajajoče anomalije plačnega sistema, ko gre za funkcionarke in funkcionarje ter opozoril tudi na razkorak med plačami poklicnih in nepoklicnih županj in županov. Slednjih je v slovenskem prostoru le 212, zato dvig plač zanje ne predstavlja resnega učinka na državni proračun.

V nadaljevanju dogodka, ki je bil posvečen tematskemu sklopu pristojnosti občin, komuniciranju in sodelovanju, občinskim financam in javnim gospodarskim službam varstva okolja, so bile podane najpomembnejše informacije na teh področjih dela lokalnih skupnosti s strani priznanih, kompetentnih in strokovnih predavateljev. Za prenos dobrih praks med občinami so preko deljenja svojih izkušen poskrbeli tudi županje in župani.

Galerija slik

V nadaljevanju lahko dostopate do predstavitev predavateljev:

Pristojnosti občin

Pristojnosti občin, organiziranost lokalno samouprave in delovanje skupnih občinskih uprav; dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo (posnetek predavanja)

Organizacijsko kadrovske naloge in plače v občinski upravi; Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega Sistema (posnetek predavanja)

Komuniciranje in sodelovanje

– Uspešno timsko delo v občinskih upravah Marko Podgornik Verdev, direktor podjetja Mikro+Polo (posnetek)

-S kom in kako komunicirati kot župan ali županja; Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka

Ključna priporočila za bolj učinkovito komuniciranje v tradicionalnih in družbenih medijih; Pristop skupina družba za komunikacijski management d.o.o.: Jernej Smisl, direktor korporativnega komuniciranja in Meta Celestina, direktorica vsebinskega marketinga (posnetek)

Občinske finance

Sistem financiranja občin in Aplikacija za vizualizacijo občinskih podatkov; Sekretariat Skupnosti občin Slovenije: Jasmina Vidmar, Miha Mohor

Upravljanje s premoženjem občin dr. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka;

Upravljanje s premoženjem Mestne občine Novo mesto; Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto

Participativni Proračun Občine Radovljica; Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica

Najpogostejše napake občin na področju finance; Računsko sodišče Republike Slovenije: mag. Mojca Planinšek, druga namestnica predsednice in mag. Simona Majer, vrhovna državna revizorka za lokalno samoupravo

Tveganja pri izvedbi javnih naročila; Milena Basta Trtnik, direktorica Bonorum d.o.o.

NUSZ – izvirni prihodek občine; Gvido Modrijan, direktor Structura d.o.o.

Predstavitev Uprave za javna plačila in informacijska varnost; Uprava za javna plačila: mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica Uprava RS za javna plačila in Miloš Košir, vodja Službe za informacijsko varnost in operativna tveganja

Javne gospodarske službe varstva okolja

– Pravne oblike izvajanja gospodarskih javnih služb; dr. Boštjan Brezovnik, inštitut Lex Localis

Oblikovanje in določanje cen obveznih občinskih javnih služb varstvo okolja; mag. Stanka Cerkvenik, Institut za javne službe

Sodelovanje med komunalnim podjetjem in občino; Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva

Prijazno vabljeni tudi na II. del 3. tradicionalnega srečanja županj in županov-več tukaj