Predlog pravilnika o enotnem kontnem načrtu, Pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ter Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun

Na portalu E-demokracija so objavljeni:

  • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • predlog Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in dohodkov pravnih oseb javnega prava

Vaše pripombe in predloge posredujte na miha.mohor@skupnostobcin.si do 4.12.2023